-A +A
19.06.2018
Ścieżki rowerowe. Czy będziemy je budować?

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Ostrowi Mazowieckiej stoi na razie pod znakiem zapytania. W wyniku konkursu Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało 16 mln złotych dofinansowania z UE. Projekt budowy sieci ścieżek rowerowych i chodników to pierwszy tak kompleksowy projekt w Ostrowi Mazowieckiej. Ścieżki i chodniki będą budowane na terenie całego miasta.

Realizacja projektu przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo poruszania się po Ostrowi. Poprawie ulegnie niewątpliwie jej wizerunek. Przypomnijmy, projekt zakłada budowę m.in. 17 km ścieżek rowerowych, 15 km chodników, stworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowych, budowę nowoczesnej infrastruktury towarzyszącej.

W celu wyłonienia wykonawcy projektu Miasto rozpisało łącznie pięć przetargów. W pierwszych czterech nie udało się wyłonić wykonawcy tej inwestycji. Przed ogłoszeniem piątego przetargu Burmistrz złożył więc wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który odpowiada za podział środków unijnych na terenie naszego województwa, o wydłużenie terminu realizacji tego zadania do końca października 2019 roku. W piątym przetargu udało się wreszcie wyłonić wykonawcę. Złożona przez niego oferta jest wyższa o około 17% niż zakładał kosztorys z 2016 roku. Warto w tym miejscu zauważyć, że średnie wzrosty kosztów robót budowlanych znacząco wzrosły w ciągu ostatnich lat. Aby Miasto mogło podpisać umowę z wykonawcą potrzebna jest zgoda Rady Miasta na zwiększenie środków w budżecie o kwotę 3,4 mln złotych.

W tej sprawie odbyły się dwie sesje Rady Miasta – 6 i 14 czerwca. Przedstawiony przez Burmistrza projekt zmiany uchwały budżetowej zakłada zwiększenie środków na budowę ścieżek rowerowych, ale nie tylko. Warto wspomnieć, że miasto pozyskało również 2 mln złotych na remont i modernizację ul. Prusa i Lubiewskiej wraz z dwoma rondami (przy ul. Zwycięstwa i przy Sądzie). Nie przyjęcie zmian w budżecie wiąże się również z utratą tej kwoty, która musi być rozliczona w roku bieżącym. Zmiany budżetowe obejmują też wykonanie dokumentacji na budowę ulic Lipowa - Sportowa oraz Pasażerska, wykupy gruntów oraz zagospodarowanie terenu przy Jatkach.

Najwięcej dyskusji toczyło się w temacie ścieżek. Część radnych jest przeciwna zwiększaniu kwoty na budowę ścieżek, proponują rozpisanie kolejnego przetargu, w późniejszym czasie. Ten argument nie przemawia do Burmistrza, który na sesję 14 czerwca przygotował obszerną informację na temat planowanych przedsięwzięć. Argumentował, że tylko natychmiastowe rozpoczęcie prac zapewnia realizację i rozliczenie projektu w terminie.

Na sesji 6 czerwca nad zmianami w budżecie głosowało 21 radnych – za było 8, przeciw - 13. Na sesji 14 czerwca odbyło się głosowanie imienne, w którym udział wzięło 20 radnych.  Za wprowadzeniem zmian było 10 radnych w tym: Jacek Golanko, Beata Herman, Bogusław Konrad, Robert Krajewski, Władysław Krzyżanowski, Zbigniew Krych, Krzysztof Laska, Mirosław Pędzich, Edward Podbielski, Roman Świedziński, przeciw również 10, w tym: Małgorzata Bartkiewicz, Stanisław Dylewski, Anna Krajewska, Jolanta Kwiatkowska, Mariusz Kwiatkowski, Tadeusz Malec, Mieczysław Równy, Alina Rytelewska, Jerzy Pawluczuk, Jacek Wilczyński.

W piątek 15 czerwca burmistrz Jerzy Bauer złożył wniosek do przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie kolejnej sesji. Jak podał w uzasadnieniu chodzi o ryzyko utraty wielomilionowych środków finansowych pozyskanych przez Miasto na realizację zadań inwestycyjnych. (pm)

Najbliższe wydarzenia

01
Maja
od 01.06 do 07.06
05
Czerwca
od 05.06 do 07.06
20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne