-A +A
14.08.2018
Środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż posiada środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 1.  dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej (z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy), należących do tzw. grup defaworyzowanych, tj., osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia na poziomie średnim włącznie), w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych (figurujących w rejestrze PUP nieprzerwanie co najmniej 12 m-cy) oraz kobiet;

  • jest możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

środki w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II)” projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, RPO WM 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 8.1

 2.  dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej jest możliwość:

  • odbycia stażu – osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (wniosek składa pracodawca),
  • ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy (wniosek składa osoba bezrobotna),
  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy – osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy (wniosek składa pracodawca),

środki w ramach programu rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

 3.  dla niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest możliwość:

  • odbycia stażu - osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy lub osoby poszukujące pracy (wniosek składa pracodawca),
  • ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy lub osoby poszukujące pracy (wniosek składa osoba bezrobotna),
  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy gospodarczej – osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy lub osoby poszukujące pracy (wniosek składa pracodawca), środki w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej pod linkiem

http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej: jednorazowe środki – pokój 21 – tel. 508 027444, wyposażenie stanowiska pracy – pokój 19 – tel. 508 027545, staże – pokój 20 – tel. 508 027409 oraz koordynator  programu – pokój 19 – tel. 508 027545

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej