-A +A
22.01.2021
158 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

Powstanie Styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym wywołanym przeciwko Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do jesieni 1864. Spowodowane zostało narastającym terrorem, jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy, poparła je także ludność polska z zaborów pruskiego i austriackiego.

Walka od samego początku miała nierówny charakter. Istniała ogromna dysproporcja sił między oddziałami powstańców a wojskiem rosyjskim. Z chwilą wybuchu powstania styczniowego niewielkie oddziały polskie były skoncentrowane w 40 ośrodkach. Nie istniała regularna armia, a jedynie oddziały partyzanckie, z których zaledwie niewielki odsetek walczących był wyszkolony i dobrze uzbrojony.

Jeden z regionów formowania się oddziałów stanowiła Puszcza Biała położona w widłach Bugu i Narwi po Ostrów Mazowiecką i Brok. Mieszkańcy powiatu ostrowskiego wzięli udział
w bitwach i potyczkach powstańczych, min. pod Stokiem, Kietlanką, Łączką i Nagoszewem.

We wszystkich walkach powstańczych śmierć poniosło około 30 tys. osób. Dziś czcimy pamięć o bohaterach tamtych dni.

Informacja przygotowana przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, który nosi imię „Powstańców Styczniowych”.