-A +A
22.11.2020
190 tys. zł na działalność organizacji pozarządowych w 2021 roku

Wprowadzenie Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi poprzedziły konsultacje, które trwały od 12 do 19 października 2020 r.

Podczas obrad XXI sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

W programie wskazano pięć priorytetowych zadań publicznych dla obszarów w zakresie:

  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Szczegółowe informacje można znaleźć w przyjętym programie, na realizację którego w 2021 roku zaplanowano kwotę 190 tys. zł. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na działalność gospodarczą, polityczną i religijną, a także finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległości i zobowiązań oraz inne, określone w ogłoszeniu konkursowym.

Zgodnie z przyjętym programem współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formie: powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji, wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przekazania środków na podstawie innych przepisów. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Fot. Ostrów Mazowiecka z lotu ptaka - Adrian Jankowski

 

Najbliższe wydarzenia

31
Stycznia
godz. 08:00
31
Stycznia
godz. 20:15

Mapa Miasta