-A +A
24.02.2020
25 zł od osoby: stawka opłaty za odpady

Liczne uwagi mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej dotyczące systemu naliczania opłat za odpady według zużycia wody spowodowały, że Burmistrz Miasta Jerzy Bauer zaproponował, a Rada Miasta przyjęła, uchwałę przywracającą dotychczasową metodą naliczania opłat tj. „od osoby”.

W 2020 roku system odbioru i zagospodarowania odpadów będzie kosztował  5.368.300,00 zł, w tym:

  • koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych  –  4.854.965,97 zł
  • koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) – 358.398,12 zł
  • koszty administracji systemu   –  154.935,91 zł

Przy założeniu, że liczba mieszkańców zobowiązanych do uiszczenia opłaty to 21624 osoby:

  • wg rejestru wyborców (wg stanu na dzień 20.02.2020 r.): 17 902 osoby
  • wg ewidencji prowadzonej dla potrzeb Programu 500+ (wg stanu na dzień 20.02.2020 r.): 3 722 osoby

Kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami planowanych za I kw. 2020 (średnie kwartalne wykonanie dochodów z roku 2019 wg obecnie obowiązujących stawek): 641.659,02 zł.

Wyliczenie opłaty stanowi iloraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pomniejszonych o kwotę planowanych dochodów za I kwartał 2020 do liczby mieszkańców z uwzględnieniem ilości miesięcy (9 miesięcy):  5.368.300,00 zł - 641.659,02 zł = 4.726.640,98 zł,

4.726.640,98 zł : 21 624 osoby = 218,58 zł : 9 m-cy  = 24,29 zł

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami liczona od osoby wyniesie 25 zł. (uwzględniając granice błędu szacowania).

Burmistrz i Rada Miasta będą nadal pracować nad doskonaleniem systemu i obniżeniem kosztów.  Istotną częścią tych działań  będzie zwiększenie poziomu segregacji odpadów. Rozważane jest też wprowadzenie systemu wsparcia osób i rodzin najbardziej potrzebujących.