-A +A
18.07.2020
Absolutorium dla burmistrza Jerzego Bauera

Sesja, która odbyła się 15 lipca rozpoczęła się od uroczystego pożegnania Sekretarz Miasta Bożeny Szostak, która przeszła na emeryturę. Podziękowania za współpracę złożyli radni oraz dyrektorzy miejskich jednostek.

Najważniejszymi punktami porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzielili Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzemu Bauerowi absolutorium. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 8 wstrzymało się od głosu, 2 radnych było przeciw.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poprzedziła długa i merytoryczna debata nad Raportem o stanie miasta za 2019 rok i udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. W Raporcie znalazły się informacje podsumowujące działalność samorządu w zakresie realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Raport o stanie miasta w formie dokumentu jest dostępny na BIP Urzędu Miasta.