-A +A
21.12.2017
Budżet miasta na 2018 rok został uchwalony

20 grudnia Rada Miasta obradowała nad uchwałą budżetową na 2018 rok. Podjęcie uchwały poprzedziła długa dyskusja, której przysłuchiwali się licznie zebrani mieszkańcy miasta. Przedstawiony przez burmistrza na grudniowej sesji budżet został uzupełniony o kilka zadań, które w formie autopoprawek trafiły do uchwały.

Przed głosowaniem nad uchwałą budżetową, burmistrz Jerzy Bauer przedstawił założenia budżetu na 2018 rok. - Projekt budżetu na 2018 rok to podsumowanie i rozwinięcie trzech lat kadencji i odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Dochody własne miasta potraktowaliśmy jako tak zwaną dźwignię finansową, która umożliwi nam zwielokrotnienie możliwości inwestycyjnych. W obecnych warunkach samorządu miasta to zwielokrotnienie możliwe jest głównie poprzez skuteczny udział w konkursach na zewnętrzne finansowanie. Dzięki pracy zespołu w Urzędzie Miasta, udało się pozyskać około 35 mln złotych zewnętrznego finansowania. Zrealizowaliśmy strategiczne założenie, które legło u podstaw na początku kadencji i jest przez nas konsekwentnie wdrażane. Zewnętrzne środki finansowe oraz wieloletnie przedsięwzięcia, to główne przesłanki projektu na 2018 rok - mówił burmistrz.

Burmistrz Jerzy Bauer uwzględniając wniosek Komisji Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, wprowadził do uchwały budżetowej autopoprawkę. Spowodowało to kilka zmian w projekcie uchwały. Zdjęto środki w wysokości 2,2 mln złotych przewidziane na wykup gruntów pod budowę szkoły i przeniesiono je do rezerwy celowej, do chwili gdy będzie gotowa koncepcja budowy szkoły. Zdjęto środki w wysokości 900 tys. złotych przeznaczone na przebicie ul. Trębickiego, 200 tys. przeznaczone na wykup gruntów oraz 150 tys. przeznaczone na promocję. Uzyskana w ten sposób kwota 1,25 mln złotych przeznaczona zostanie na budowę ulic. Autopoprawka zmniejsza również środki przeznaczone na promocję w wysokości 10,8 tys. złotych, które zostaną wydatkowane na zakup spektakli teatralnych teatru Scena Kotłownia.

Radni w głosowaniu 19 głosami za i jednym głosie wstrzymującym się, przyjęli uchwałę budżetową na 2018 rok wraz z autopoprawką burmistrza.

Zgodnie z przyjętą uchwałą dochody budżetu miasta na 2018 rok wyniosą 109.911.077,48 zł, zaś wydatki 126.910.123,23 zł.

Planowane zadania

Wśród zaplanowanych zadań na 2018 rok znajdą się m.in. kontynuacja rewitalizacji budynku jatek i starej elektrowni, budowa ciągów pieszo-rowerowych, remont budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich, budowa ulic: Podstoczysko, Matejki ,Łączna, Zachodnia, Gerymskiego, Kochanowskiego, Kolejowa, Wołodyjowskiego, bajkowy łącznik oraz sygnalizacja świetlna na ulicy Kościuszki.

W wyniku połączenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 wykonane zostaną ulice: Lipowa, Modra, Bielska, Modrzewiowa, Na Polance, Pasażerska, Piłsudskiego, Rodziewiczówny, Saperska, Sielska, skrzyżowanie Kościuszki-Warchalskiego, Trębickiego przebicie, zjazd z ulicy Małkińskiej, ochrona zabytkowego budynku MBP, montaż nowych lamp ulicznych i plan zagospodarowania przestrzennego oraz ulica Wiatraczna. Termin realizacji tych inwestycji upływa 30 czerwca 2018  roku. (Małgorzata Dąbkowska)