-A +A
18.07.2018
Budowa stacji paliw w centrum miasta: Oświadczenie Burmistrza Miasta

Oświadczenie

W związku z nieścisłymi informacjami dotyczącymi planowanej budowy stacji paliw na działce po byłym sklepie „Stodoła”, naprzeciwko kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej, informuję o szczegółach procedury realizacji tej inwestycji.

Burmistrz, jako organ wskazany w przepisach prawa, wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Kompetencją organu w tym przypadku jest więc nie tyle wyrażenie – lub nie – zgody na realizację inwestycji, a tylko określenie wymogów środowiskowych, jakie musi ona spełniać. W następnej kolejności wydawane jest pozwolenie na budowę. Wydanie pozwolenia jest kompetencją Starosty. Należy jednak podkreślić, że jest ono wydawane w oparciu o zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zapisy obecnie funkcjonującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dopuszczają w tym miejscy budowę stacji paliw. Trzeba tu przypomnieć, że aktualny Plan Miejscowy został uchwalony w 2004 roku i był aktualizowany w roku 2012.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Burmistrz bierze pod uwagę wszelkie istotne czynniki oraz opinie zainteresowanych stron i organów. W odnośnej sprawie postępowanie cały czas się toczy. Do organu spłynęły wymagane opinie oraz protesty stron. Obecnie, w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, Burmistrz wydał postanowienie o konieczności przygotowania raportu oddziaływania na środowisko. Obowiązek przygotowania takiego raportu ciąży na inwestorze. Postanowienie to zostało zaskarżone m.in. przez inwestora do organu nadzoru.

Trzeba zaznaczyć, że Burmistrz Miasta od początku informował inwestora o swoim negatywnym stanowisku, dotyczącym zlokalizowania stacji paliw w proponowanym miejscu. Stanowisko to nie uległo zmianie. Nasze wątpliwości w tym zakresie potwierdzają Mieszkańcy, Strony oraz Sanepid i Wojewódzki Konserwator Zabytków, który w swojej opinii wyrażonej w piśmie z 22 czerwca br. stwierdza m.in.: „W ocenie organu konserwatorskiego lokalizacja stacji paliw na tym obszarze jest niedopuszczalna, gdyż zakłóci ona charakter założenia historycznego miasta. Znajdują się tam obiekty historyczne (…). W ukształtowanej historycznie przestrzeni zabytkowej miasta nie powinny być lokalizowane obiekty dysharmonizujące z jej charakterem i obniżające jej walory”.

Obecnie oczekujemy na decyzję organu nadzoru w sprawie zażaleń na postanowienie Burmistrza co do konieczności sporządzenia raportu – oceny oddziaływania na środowisko. O dalszych działaniach będziemy na bieżąco informować opinię publiczną.

 

Jerzy Bauer

Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon oswiadczenie_-_stacja_paliw_18_lipca_2018.pdf368.31 KB