-A +A
28.03.2018
Budowa ulicy 63 Roku niepokoi mieszkańców

Na sesję Rady Miasta, która odbyła się 26 marca przyszli mieszkańcy i przedsiębiorcy z ulicy 63 Roku, która jest obecnie przebudowywana. Wyrażali swoje niezadowolenie z prowadzonych tam prac. Mówili m.in. o zbyt wysoko wykonanej nawierzchni drogi, o niedostosowaniu wjazdów do posesji, o problemach z odprowadzaniem z nich wody, ale też o zaplanowanej nowej organizacji ruchu, która jest ich zdaniem niekorzystna.

Burmistrz Jerzy Bauer wyjaśnił, że mimo, iż ulica przebiega przez teren miasta, jej zarządcą jest Powiat Ostrowski, i to on jest wykonawcą tej drogi. Szczegółowe informacje na temat przebiegu prac wyjaśnić może tylko inwestor, który odpowiada za cały projekt.

W ramach projektu przebudowana zostanie droga z Ostrowi Mazowieckiej do Starej Grabownicy, a jej remont dofinansowało Miasto i Gmina Ostrów Mazowiecka. Przypomnijmy, że zgodę na udzielenie pomocy Powiatowi na remont tej drogi wyraziła Rada Miasta stosowną uchwałą podczas sesji, która odbyła się w marcu ubiegłego roku. Zgodnie z zawartą umową Miasto sfinansuje połowę kosztów odcinka drogi leżącego w granicach Ostrowi. Dotacja celowa wynosi 990 tys. złotych, z podziałem na dwa lata - 495 tys. złotych w 2017 roku i 495 tys. złotych w bieżącym. Długość odcinka na terenie miasta wynosi blisko 1700 metrów bieżących. Projekt przebudowy drogi w mieście zakłada m.in. budowę kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego oraz wprowadzenie ulic jedno- i dwukierunkowych.

Na sesji, która odbyła się przed rokiem, zanim Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania, prezentowana był koncepcja przebudowy tej drogi, w oparciu o dokumenty przygotowane przez Powiat. Padło wówczas wiele faktów natury technicznej i organizacyjnej, w tym również wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na określonych odcinkach tej drogi.

Dla przypomnienia materiał z sesji z 15 marca 2017 r.

Po wysłuchaniu opinii mieszkańców obecnych na sesji, Radni zwrócili się do Burmistrza o możliwie jak najszybszy kontakt ze Starostwem w tej sprawie oraz obecność na trwającej sesji Starosty lub jego przedstawiciela. Obecny na sesji wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Listwon poinformował, że na obradach Rady Powiatu problem z budową drogi nie był zgłaszany (ostatnia sesja w Powiecie odbyła się 22 marca 2018 r.)

Po kilku godzinach wątek przebudowy drogi powrócił. Po godzinie 19:00 na pytania mieszkańców i radnych odpowiadała naczelnik wydziału inwestycji i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego Urszula Waniewska. Odniosła się do uwag, powołując się przy tym na dokumentację i przepisy prawa. Wyjaśniła też, że wiele uwag mieszkańców i przedsiębiorców zostało już uwzględnionych przez wykonawcę drogi, nie wszystkie jednak zgłaszane wątpliwości są możliwe do zrealizowania.

Na zakończenie długiej dyskusji Rada Miasta przyjęła stanowisko kierowane do Burmistrza Miasta, jako „współinwestora przedsięwzięcia „Budowa drogi powiatowej nr 2638W” w obrębie miasta” (cyt. ze stanowiska), które poparło 19 radnych. Rada Miasta w swoim stanowisku zwróciła się o: „podjęcie czynności o niezwłocznym zatrzymaniu inwestycji; przedstawienie przez Burmistrza Miasta swego stanowiska w sprawie, zwłaszcza, że zlekceważono prawne uprawnienie do wniesienia uwag przez miasto; uzgodnienie z mieszkańcami ul. 63 Roku ich postulatów i reprezentowanie ich stanowiska w Starostwie Powiatowym; podjęcie wszystkich możliwych czynności by ulica na całym odcinku była dwukierunkowa; podjęcie przez Burmistrza Miasta czynności niezwłocznie.” (cyt. ze stanowiska).

Tekst i foto: Anna Kacpura