-A +A
29.11.2020
Działania Miasta w czasie pandemii

Samorząd Miasta Ostrów Mazowiecka podjął szereg działań, mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa.

Zarówno ostrowski szpital jak i funkcjonariusze KPP oraz KPPSP w Ostrowi Mazowieckiej już w marcu otrzymali od Miasta w formie darowizn sprzęt ochronny w postaci jednorazowych rękawic oraz maseczek jedno-i wielokrotnego użytku/przyłbic oraz środki dezynfekujące. Oprócz tego każda z podległych Miastu jednostek także została zaopatrzona w sprzęt ochrony oraz środki dezynfekujące. Wydatki poniesione przez Miasto za trzy kwartały 2020 roku na podjęte w tym zakresie działania (zakup maseczek, przyłbic, rękawic, płynów dezynfekujących) to ponad 127 000  zł.

Podległe Miastu jednostki np. MOPS czy ŚDS zaopatrywały w środki dezynfekujące oraz maseczki osoby w trudnej sytuacji bytowej. 

Ponadto Straż Miejska wraz z ostrowskimi policjantami przez cały okres pandemii monitorowała i monitoruje osoby pozostające w izolacji domowej bądź pozostające w kwarantannie. Do pomocy tej dołączyli również pracownicy MOPS, którzy w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora” robili zakupy dla osób starszych i/lub niesamodzielnych, pomagali w załatwianiu codziennych spraw, realizowali usługi opiekuńcze oraz dostarczali żywność dla osób odizolowanych. Wprowadzono ograniczenia w działalności Miejskiej Kuchni działającej na terenie miasta, natomiast bez przerwy przygotowywane posiłki wydawane były na wynos.

Zarówno w Urzędzie Miasta jak i miejskich jednostkach organizacyjnych prowadzących bezpośrednią obsługę interesantów wprowadzono zmianę organizacji pracy tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt osób pracujących z interesantami. W tym celu zostały stworzone indywidualne stanowiska pracy na korytarzach Ratusza i innych jednostek zaopatrzone w przesłony z plexi, zmniejszono również liczbę osób jednocześnie przebywających na terenie placówek. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby interesanci korzystający z naszych usług kontaktowali się w formie telefonicznej lub mailowej aby w jak najmniejszym stopniu zabezpieczyć mieszkańców przed koniecznym wyjściem z domu i kontaktem z urzędnikami.

Ponadto Miasto wdrożyło rozwiązania mające na celu zminimalizowanie skutków pandemii dla lokalnych przedsiębiorców stosując ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W 6 przypadkach – na pisemne prośby podatników rozłożono na raty zaległości, dwukrotnie dokonano umorzenia zaległości podatkowych, w dwóch przypadkach odroczono terminy płatności. Zastosowano również umorzenia z tytułu opłat za najem lokali usługowych, będących własnością Miasta. W ramach wsparcia branży gastronomicznej Urząd Miasta stworzył listę lokali, które w czasie pandemii prowadziły działalność tylko w formie dostaw lub na wynos.  Aby zminimalizować skutki finansowe pandemii, Miasto dołożyło również wszelkich starań, aby realizacja świadczeń, zarówno z pomocy społecznej, czy też świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego odbywała się bez opóźnień.

 

Źródło: Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa