-A +A
18.04.2017
Funkcjonowanie kultury i sportu tematem obrad sesji

12 kwietnia odbyła się kolejna XXXIII Sesja Rady Miasta Ostów Mazowiecka. Na początku sesji radni zdjęli z porządku obrad punkt, dotyczący informacji w sprawie lokalizacji budowy szkoły podstawowej oraz przedstawienie koncepcji przebicia ul. Jagiellońskiej do ul. Trębickiego. Wykreślenie tej informacji argumentowali niewystarczającą dokumentacją w tej sprawie.

Głównym tematem porządku obrad, była informacja o funkcjonowaniu kultury i sportu w mieście w 2016 roku. Dyrektorzy miejskich jednostek przedłożyli radnym sprawozdania z zakresu swojej działalności. Przy pomocy przygotowanych prezentacji, które zostały zaprezentowane radnym, opowiedzieli  o swoich działaniach, wykonanych projektach oraz o przedsięwzięciach, które zostaną zrealizowane w roku bieżącym.

Dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich - Dorota Socik przedstawiła cele działalności Muzeum oraz swoje plany i założenia na przyszłość. Pierwszym  dużym wydarzeniem organizowanym w tym roku przez Muzeum, będzie „Noc Muzeów”, która odbędzie się 20 maja br. W najbliższym  czasie zostanie wydana publikacja Ryszarda Ejchelkrauta pt. „Rzeczpospolita Podchorążacka” oraz wybrany zostanie logotyp Muzeum. Kolejnym dużym projektem realizowanym przez Muzeum będą warsztaty genealogiczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W planie inwestycyjnym realizowanym ze środków MKiDN, przewidziana jest rozbudowa, dzięki której Muzeum stanie się placówką kulturalną o zasięgu krajowym. Umożliwi to budowanie marki Ostrowi w oparciu  o najlepsze wzorce dużych miast, dysponujących ogólnonarodowym dziedzictwem kultury. Otwarcie wystawy stałej przewidziane jest na kwiecień 2019 roku.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury-Marta Molska przedstawiła działalność swojej jednostki, która prowadzona jest w dwóch obiektach. W kinie „Ostrovia” odbywają się koncerty, spektakle i wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku a w budynku przy ulicy 3 Maja prowadzona jest działalność administracyjna i środowiskowa placówki. MDK współpracuje z instytucjami, organizacjami i towarzystwami w celu upowszechniania, rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa.

Dyrektor MOSiR-Bartłomiej Pieńkowski przedstawił misję jednostki, której celem jest zapewnienie aktywnego czasu wolnego mieszkańcom miasta, wspieranie klubów i  stowarzyszeń sportowych pod względem logistycznym i organizacji imprez, a także propagowanie aktywności fizycznej, jako  podstawowego elementu w budowaniu  zdrowego  stylu życia.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej- Agnieszka Kaczmarek zaprezentowała działalność kierowanej przez siebie jednostki. |Głównym zadaniem biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych ostrowskiego społeczeństwa. Biblioteka realizując swoją misje dba o rozszerzenie oferty dla mieszkańców miasta i powiatu ostrowskiego, o działalność kulturalno-oświatową.

Radni zapoznali się również z informacją nt. podejmowanych działań na rzecz promocji  miasta. Dyrektor Wydziału Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji -Rafał Zęgota przedstawił cele strategiczne realizowane przez zespół ds. promocji. Promocja Miasta wspiera rozwój społeczny, promując imprezy kulturalne i oświatowe, a także działalność organizacji pozarządowych. Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta sprzyja relacjom samorządu z mieszkańcami – zwiększa zaufanie do podejmowanych przez samorząd działań.

Burmistrz Jerzy Bauer podziękował dyrektorom za włożoną pracę w prowadzenie instytucji kultury i sportu oraz życzył dalszych sukcesów w pracy.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Radni przyjęli regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka dla udolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów i ma sprzyjać rozwojowi ich uzdolnień i zainteresowań. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Ostrów Mazowiecka, a wysokość środków finansowych na ten cel, będzie corocznie określona w uchwale budżetowej.
Kolejną uchwalą z zakresu oświaty, było uchwalenie Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Program określa lokalną strategię w zakresie działań dotyczących  wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

Prawie 17 km ścieżek rowerowych w mieście

Informacja na temat budowy ścieżek rowerowych zrobiła duże wrażenie na radnych. Wniosek na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka” został złożony na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, który określa ogólny zakres prac do wykonania oraz ich szacowane koszty. Miasto otrzyma 16 mln zł ze środków unijnych na budowę sieci ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników. Sieć obejmie najgłówniejsze ulice, aż do granic miasta. Ostateczna wartość projektu znana będzie po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań zgodnie z procedurą zamówień publicznych. W sumie na terenie miasta wybudowanych zostanie 12,6 km ścieżek rowerowych, 10,5 km chodników oraz 4,1 km nowych ciągów pieszo-rowerowych.

Burmistrz Jerzy Bauer usłyszał wiele ciepłych słów od radnych, za pozyskanie środków na budowę ścieżek. – Bardzo  dużo pracy kosztowała nas realizacja tego projektu. Nie obyło się bez poprawek, ale jak się okazało, było warto - podsumował burmistrz.

Nowa ulica Lotnicza

14 marca br. z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili właściciele terenów, przy których położna jest ta ulica, proponując nazwę Lotnicza. Proponowana nazwa ulicy nawiązuje do istniejących już ulic, Kawaleryjskiej i Kadetów zlokalizowanych w jej pobliżu. Radni  jednogłośnie podjęli uchwałę ws. nadania nazwy ulicy.

W dalszej części obrad radni podjęli wszystkie uchwały w sprawie m.in.: zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,; określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli; ustalenia na 2017 r. planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli; wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Ostrów Mazowiecka a Gminami Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo i Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli: wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji; uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2017 rok.

Wszystkie projekty uchwał dostępne są na stronie Urzędu Miasta pod linkiem:

http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=157106

 

 

 

Najbliższe wydarzenia

10
Sierpnia
godz. 09:00
14
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00