-A +A
04.11.2019
Funkcjonowanie pomocy społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Informację o funkcjonowaniu pomocy społecznej, podczas Sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 października przedstawiła kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Gwardiak.

MOPS realizuje zadania własne i zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Jest to pomoc usługowa, finansowa i rzeczowa. W ostatnim czasie zakres działań został rozszerzony o świadczenia 500+, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzinne. Kolejnym elementem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach pozostałych zadań MOPS zobowiązany jest do obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan finansowy MOPS na rok 2019 to 28 954 012,00 zł, z czego 2 610 178,00 zł stanowią środki własne miasta. W zakończonym okresie świadczeniowym tj. od 1 października 2018 do 30 września 2019 r. z pomocy społecznej skorzystało 605 osób z 527 rodzin. Świadczenie 500+ wypłacane jest 2356 rodzinom, natomiast ze świadczenia 300+ skorzystało 2594 dzieci. MOPS zajmuje się także obsługą Karty Dużej Rodziny. Obecnie ilość aktywnych kart to 1483.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Urzędem Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przygotował i skutecznie realizuje projekt Miejskiej Kuchni, która oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 7 października br. Jest to kolejna inicjatywa MOPS skierowana do najbardziej potrzebujących mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej. W wyniku przeprowadzonego przetargu przygotowaniem i wydawaniem posiłków zajmuje się Caritas Diecezji Łomżyńskiej. W Kuchni nie można kupić posiłku, korzystać z niej mogą osoby, którym MOPS wyda decyzję administracyjną.

W budynku przy ul. 3 Maja 57 funkcjonuje też Ostrowski Klub Senior+, który rozpoczął swoja działalność w lutym br. Jego zadaniem jest aktywizacja osób starszych, które nie korzystają z innych form pomocy dostępnej na terenie miasta. Obecnie do uczestnictwa w Klubie zakwalifikowanych jest 20 osób. Natomiast w zajęciach rotacyjnie bierze udział około 50 osób.

MOPS w Ostrowi Mazowieckiej realizuje obecnie trzy projekty zewnętrzne: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” (wspólnie z PCK), „Akcja Integracja”, „MOPS Change”. Środki pozyskane na realizację tych projektów to łącznie 3 220 104,37zł.