-A +A
21.07.2020
Informacja o bezpieczeństwie miasta przyjęta przed Radę Miasta

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka zapoznała się z informacją o bezpieczeństwie miasta w 2019 roku. Zawiera ona dane przedstawione przez instytucje, służby i inspekcje działające w mieście. Podczas obrad sesji, która odbyła się 15 lipca, obecny był Komendant Powiatowy Policji podinsp. Mirosław Olszewski, który odpowiadał na pytania radnych.

Z danych przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji wynika, że w ubiegłym roku ogólna liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 587. Liczba przestępczości kryminalnej kształtowała się na poziomie 417 czynów. Odnotowano 7 rozbojów i kradzieży rozbójniczych. Stwierdzono 98 przestępstw gospodarczych, 5 czynów z zakresu przestępczości korupcyjnej oraz 79 przestępstw z ustawy o narkomanii. Odnotowano 1247 wykroczeń, przy czym 392 wykroczenia dotyczyły ruchu drogowego, zaś 855 wykroczeń prewencyjnych. W mieście doszło do 334 zdarzeń drogowych, w tym do 323 kolizji, 11 wypadków, 1 wypadku ze skutkiem śmiertelnym, 1 osoba została zabita, a 11 osób zostało rannych. Od 2016 roku działa aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która stanowi rozwiązanie w zakresie wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa. Jej głównym celem jest kwestia rozwiązywania najbardziej uciążliwych problemów lokalnej społeczności. W 2019 roku na Mapę zostało naniesionych 250 zagrożeń z terenu miasta.

W 2019 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło 281 alarmów dotyczących obszaru miasta, wśród nich 81 stanowiły pożary, 166 miejscowe zagrożenia, zaś 34 to alarmy fałszywe. W wyniku pożarów oraz miejscowych zagrożeń na terenie miasta odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 41 osób rannych. Przeprowadzono 24 czynności kontrolno-rozpoznawcze.

Działania w zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego prowadziła Straż Miejska. Odnotowano następujące wykroczenia: 62 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 8 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 798 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 1 przeciwko zdrowiu, 44 przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 4 zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 41 zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 3 zawarte w ustawie o ochronie zwierząt, 8 zawartych w ustawie o odpadach, 3 zdarzenia wynikające z akt prawa miejscowego. W 2019 roku doszło do 972 wykroczeń, wydano 827 pouczeń, nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę na 143 przypadki oraz skierowano do sądu 2 wnioski. Straż Miejska przeprowadziła 16 patroli z Policją oraz 2 patrole ze Strażą Leśną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował o liczbie chorób zakaźnych na terenie miasta. Odnotowano: 6 zachorowań na salmonellozę, 101 na biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, 50 zachorowań na wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe, 1 zachorowanie na lambliozę, 1 na krztusiec, 24 na płonicę, 18 na boreliozę, 1 na kleszczowe zapalenie mózgu, 144 zachorowania na ospę wietrzną, 1 na WZW typ B, 2 na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C, 18 zachorowań wynikających z pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa na terenie miasta realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań statutowych i innych zleconych do wykonania. W ubiegłym roku do Zespołu Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy wpłynęło ogółem 92 Niebieskie Karty A, z czego 19 Niebieskich Kart dotyczyło już prowadzonych postępowań. Powołano 73 grupy robocze, które odbyły 265 spotkań. Zamknięto procedury 50 Niebieskich Kart, w tym 34 z powodu zakończenia przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy, oraz 16 z powodu braku zasadności podejmowania działań. W tym zakresie MOPS stale współpracuje z KPP, placówkami oświatowymi, sądem, prokuraturą oraz przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 26 wniosków do Sądu w celu sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, przeprowadziła rozmowy z 69 osobami uzależnionymi od alkoholu, członkowie Komisji uczestniczyli w 73 wszczętych procedurach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską przeprowadzono 43 kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Osobom uzależnionym i ich rodzinom udzielono poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w zakresie problemu uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz pomocy socjalnej. Prowadzono monitoring osób pozostających w bezdomności, w tym udzielono pomocy w formie schronienia 12 osobom. W działającej od października 2019 r. Kuchni Miejskiej miesięcznie bezpłatne posiłki odbiera ok. 80 podopiecznych MOPS. Deklaracje uczestnictwa w Ostrowskim Klubie Senior+, działającym od lutego 2019 r., wpłynęły od 60 osób.

W zakresie bezpieczeństwa Urząd Miasta oraz podległe mu jednostki podejmują szereg działań profilaktycznych. W informacji znajdują się też dane z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, energetyki cieplnej oraz budownictwa.

Informacja o bezpieczeństwie miasta w 2019 roku dostępna jest w załączniku (pdf).

Biuro Promocji

Załącznik: