-A +A
20.03.2017
Inwestycje i bezpieczeństwo tematem obrad sesji

Tematem XXXII sesji Rady Miasta, odbywającej się 15 marca, były między innymi inwestycje i bezpieczeństwo. Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2024.

Zielone światło dla budowy ulicy 63 Roku
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na budowę drogi powiatowej nr 2638W z Ostrowi Mazowieckiej do Starej Grabownicy. Upoważniła jednocześnie Burmistrza do zawarcia umowy z Powiatem Ostrowskim w tym zakresie.
Miasto sfinansuje połowę kosztów odcinka drogi leżącego w granicach Ostrowi. Jego długość wynosi blisko 1700 metrów bieżących. Projekt przebudowy drogi w mieście zakłada między innymi budowę kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego oraz wprowadzenie ulic jedno- i dwukierunkowych.  
Kwestia dofinansowania rozbudowy wspomnianej drogi była już przedmiotem obrad we wrześniu 2016 roku. W obecnie podjętej uchwale zwiększono kwotę dofinansowania. Miasto dofinansuje budowę drogi, udzielając dotacji celowej w wysokości 990 tys. złotych, z podziałem na dwa lata - 495 tys. złotych w 2017 roku i 495 tys. złotych w roku kolejnym. Wartość dofinansowania nie może być jednak większa niż 50 procent poniesionych kosztów budowy drogi w granicach miasta Ostrów Mazowiecka. Należy zaznaczyć, że cała inwestycja zostanie przeprowadzona w bieżącym roku.

Rozpoczynają się prace nad inwestycjami
Jak informował burmistrz Jerzy Bauer rozpoczynają się prace nad inwestycjami przyjętymi do planu realizacji na rok bieżący. W pierwszej kolejności są ogłaszane przetargi  na zadania niewygasające, które powinny zostać zrealizowane do połowy bieżące roku.
W szczegółach omówiono inwestycję polegającą na budowie miejskiego parkingu publicznego przy ul. Rubinkowskiego. Na terenie obok bursy szkolnej powstanie 41 miejsc parkingowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowana jest także budowa infrastruktury towarzyszącej, jak ławki, zieleń i kosze na śmieci. Inwestycja jest współfinansowana przez powiat ostrowski.
Burmistrz poinformował też o podpisaniu  umowy na dofinansowanie projektu „Ochrona zabytkowego budynku Jatek i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych”. Miasto uzyskało na realizację tego zadania dofinansowanie w kwocie ponad 3,5 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Starosta Ostrowski wydał już pozwolenie na budowę. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Przeprowadzony remont, wraz z zagospodarowaniem terenu obok budynku przystosuje go na cele kulturalne. Jak informował burmistrz, po remoncie obiekt poszerzy zaplecze Miejskiego Domu Kultury.

Nowe wyzwanie dla ZGK
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Paweł Mieczkowski przedstawił koncepcję rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście. Zakres inwestycji obejmowałby budowę Stacji Uzdatniania Wody, przebudowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci kanalizacyjnej, budowę systemu monitoringu i wizualizacji sieci wodociągowej oraz zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Wodociągów i Kanalizacji. Przygotowana koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz opracowanie kompleksowego rozwiązania odprowadzenia wód opadowych ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej. Jednocześnie opracowanie wyznacza kierunki rozbudowy systemu sieci kanalizacyjnych przy uwzględnieniu zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Zakład planuje jeszcze w tym roku złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość inwestycji to ok. 25 milionów złotych, a planowana dotacja może wynieść 60 %. Prezes zapewniał, że obecna kondycja finansowa spółki pozwala na realizację tej inwestycji. Potwierdził to także burmistrz Jerzy Bauer, który stwierdził, że Zakład skutecznie prowadzi sprawy strategiczne i dobrze radzi sobie z bieżącymi sprawami.

W Ostrowi jest bezpiecznie
Obecni na sesji przedstawiciele policji, straży pożarnej i sanepidu przedstawili informacje na temat bezpieczeństwa w mieście. Biorąc pod uwagę dane liczbowe i statystyki, którymi dysponują służby, możemy czuć się w Ostrowi bezpiecznie. Na stan bezpieczeństwa wpływ ma wiele czynników. Wśród nich należy wymienić m.in. system monitoringu miejskiego, patrole piesze policjantów, czy też możliwość zgłaszania przez mieszkańców miejsc niebezpiecznych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Również w zakresie sanitarnym służby nie stwierdzają nieprawidłowości. Z danych przygotowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynika, że jakość wody z wodociągu publicznego odpowiada normom. Prawidłowe parametry ma również woda na pływalni miejskiej.
Przypomnijmy, że Miasto dofinansowuje zakup sprzętu i pojazdów dla służb, za co dziękowali na sesji Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mirosław Olszewski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Janusz Iwanowski. Obydwaj komendanci zwracali uwagę na zbliżający się okres wiosenno-letni, kiedy częściej mamy do czynienia z szybką jazdą różnego typu pojazdami, wybrykami chuligańskimi, czy pożarami powstałymi przy wypalaniu traw.

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu, które nosić będzie imię księdza Józefa Obrębskiego oraz w sprawie nadania Honorowych Obywatelstw Miasta Ostrów Mazowiecka Zofii Pileckiej-Optułowicz, Andrzejowi Pileckiemu i Edwardowi Radwańskiemu.

Podczas sesji Rada Miasta podjęła także uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ostrów Mazowiecka lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych; określenia kryteriów, liczny punktów przyznanych kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka; określenia kryteriów, liczby punktów przyznanych kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół; dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2017”.

Najbliższe wydarzenia