-A +A
22.07.2019
IX Sesja Rady Miasta

Informujemy, że w środę 24 lipca 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się IX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Porządek obrad :
1.    Otwarcie sesji.
2.    Informacja o porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2019-2021 projektu konkursowego pn. „MOPS CHANGE” w ramach PO WER 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,
b)    w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2019-2022 projektu pozakonkursowego pn. „Akcja Integracja” w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
4.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
b)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029.
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
24-07-2019 15:00