-A +A
29.05.2015
Konferencja prasowa Burmistrza

28 maja 2015 r. w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja prasowa burmistrza Jerzego Bauera.

Burmistrz poinformował dziennikarzy o działalności z okresu ostatnich 6 miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji miejskich. Dokonał podsumowania działalności w zakresie społecznym, finansowym i właśnie inwestycyjnym. W kwestii społecznej wskazał na wprowadzone za jego kadencji konsultacje z mieszkańcami miasta w sprawie budowanych ulic, przewidzianych w budżecie na 2015 rok. Nowością jaka się pojawiła jest także możliwość wysłania wiadomości bezpośrednio do Burmistrza drogą elektroniczną. Odpowiedni formularz kontaktowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta. Burmistrz poinformował również o programach aktywizujących długotrwale bezrobotnych, z których korzysta 18 osób, a także o możliwości oddłużania lokatorów bloków administrowanych przez TBS przez odpracowanie długu.

W kwestii finansowej burmistrz zwrócił uwagę na poprawę relacji na linii Burmistrz – Rada Miasta. Wskazał, że osiągnięto stabilizację, która umożliwiła m.in. szybkie uchwalenie budżetu na rok 2015. Budżetu, do którego burmistrz Jerzy Bauer zgłosił poprawki m.in. zwiększając środki na modernizację chodników o 400 tys. zł, inwestycje w zieleń miejską o 40 tys. zł, na nowe punkty świetlne o 30 tys. zł, na wykupy gruntów o 50 tys. zł i na plan gospodarki niskoemisyjnej o 93 tys. zł. Zmiany zostały również dokonane w kwestii szeroko dyskutowanej w latach poprzednich, a dotyczącej różnych stawek za wodę i odprowadzenie ścieków. Aktualnie stawki zostały ujednolicone dla wszystkich.

Podczas konferencji przedstawione zostały również informacje nieco mniejszej wagi, ale również mające wpływ na miasto, a mianowicie montaż 20 dystrybutorów z woreczkami na psie odchody, czy powołanie komisji podejmującej działania na rzecz poprawy czystości lasów.

Inwestycje miejskie

Najważniejszym punktem konferencji były zrealizowane i będące w realizacji inwestycje miejskie. Burmistrz na wstępie zwrócił uwagę zebranych, że do budżetu na rok 2015 miejscy radni wpisali inwestycje z roku poprzedniego, które aktualnie są realizowane. Ważną wiadomością jest, że łącznie zaoszczędzono już 900 tys. zł na budowie ulic, co przyczyniło się do wpisania 19 nowych zadań inwestycyjnych do budżetu.

Od marca, kiedy ruszyły pierwsze roboty drogowe, do chwili obecnej wykonano bądź jest w trakcie realizacji blisko 1,5 km dróg, tj. ok. 7500 m2. Zrealizowane bądź będące w trakcie realizacji ulice to: Makuszyńskiego, Leśna, Przeskok, Parcelacyjna, Wiosenna, Oficerska.  Niedługo sfinalizowana zostanie umowa na budowę ulic Sucharskiego i Sztarka. Burmistrz zwrócił uwagę, że budowa dróg to nie tylko nowa nawierzchnia, ale także setki metrów kanalizacji deszczowej oraz studnie chłonne. Poza drogami wykonano ok. 1000 m2 nowej nawierzchni chodników przy ulicach 3 Maja, Widnichowskiej i Kościuszki oraz 200 m2 zatoki parkingowej przy tej ostatniej (w trakcie realizacji jest kolejny chodnik przy ul. Kościuszki o powierzchni 354 m2 i zatoki parkingowej o powierzchni 470 m2 - - według ostatnich danych z 29 maja 2015 r.).

Zaoszczędzone środki z tegorocznych inwestycji drogowych zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji na następujące ulice: Artyleryjska, Kameralna, Leśna, Łączna, II etap Rodziewiczówny, Saperska, Serwisowa, Targowa, Wiśniowa (parkingi), Wołodyjowskiego, Zachodnia, Wiatraczna, Spacerowa, Bursztynowa-Bielska-Szpitalna. Opracowanie koncepcji łącznika komunikacyjnego Broniewskiego-Małkińska, budowa dwóch rond Kościuszki-Sobotki oraz Pocztowa-Prusa, a także koncepcję przebudowy ulicy Partyzantów oraz wykonanie dokumentacji i przebudowy ul. Zagłoby.

Inwestycje w ZGK

O działalności inwestycyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej informacje przedstawił prezes spółki Krzysztof Winiarski. Poinformował o zakończonym etapie inwestycji w Zakładzie Utylizacji Odpadów, który zamknął się kwotą 4,3 mln zł netto oraz o podpisaniu umowy na dofinansowanie drugiego etap inwestycji w wysokości 7,5 mln zł. W ramach pierwszego etapu wybudowana została kwatera składowiska, wykonano zieleń izolacyjną, rozbudowano sortownię i zakupiono kompaktor. W ramach drugiego etapu ma zostać wykonana kompostownia odpadów organicznych z placem dojrzewania o mocy przerobowej 20 300 Mg/rok, rozbudowa budynku socjalno - biurowego oraz zakup maszyn i urządzeń. Rozbudowa zakładu utylizacji odpadów jest szansą na uzyskanie statusu Regionalnej Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Prezes zaznaczył także, że zwycięzcą przetargu na odbiór odpadów z terenu miastu jest właśnie ZGK z Ostrowi Mazowieckiej, co pozwala zakładowi utrzymać swoją pozycję rynkową.

Na zakończenie konferencji burmistrz Jerzy Bauer przypomniał ostatnie działania na rzecz poprawy możliwości inwestycyjnej Ostrowi Mazowieckiej. Jako wstęp do tego wskazał Ostrowskie Forum Rozwoju, które odbyło się 28 kwietnia 2015 r. Poinformował również o powołaniu zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i przystąpieniu do poprawienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Zauważył również dotychczasowe działania na rzecz rozwoju miasta m.in. przyjęcie przez radę uchwały, która umożliwia Fabrykom Mebli Forte przystąpienie do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i rozpoczęcie dużej inwestycji, która przyczyni się do powstania 160 nowych miejsc pracy. Burmistrz powrócił również do zainicjowanego przez siebie tematu, który w dalszym ciągu pozostaje żywy, a mianowicie plany GDDKiA odnośnie likwidacji węzła drogi ekspresowej S8 przy ul. Lubiejewskiej i zagrożenie przed skierowaniem się ciężkiego ruchu przez centrum  miasta. Burmistrz wskazał, że w tej sprawie podejmowane są działania samorządu. Zauważył jednak, że poza stanowiskami samorządu trzeba również wypracować stanowiska m.in. w środowiskach biznesowych i działać wspólnie w obronie interesu całego miasta.

Oprócz Burmistrza w konferencji wzięli udział: skarbnik miasta Anna Wilczyńska, prezes ZGK Krzysztof Winiarski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Czyronis, kierownik Biura Obsługi Inwestycyjnej Miasta i Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Paweł Mieczkowski. W roli moderatora: Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Obsługi Medialnej Rafał Zęgota.

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00