-A +A
18.06.2018
L sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

W środę 27 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się L sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  XLV, XLVI i XLVII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w 2017 r.
 6. Informacja o funkcjonowaniu pomocy społecznej.
 7. Informacja o działalności Międzygminnego Związku „ Ziemia Ostrowska” za 2017 r.
 8. Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz  promocji miasta.
 9. Stopień realizacji inwestycji  miejskich przyjętych do planu na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta – /projekt uchwały zostanie wypracowany przez Komisję Rewizyjną/.
 11. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka  za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 r. /projekt/

b/ w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. /projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. /projekt/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka /projekt/
 3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Protokoły z XLV,XLVI i XLVII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajdują się do wglądu w Biurze Rady pok. 109, ewentualne uwagi do ich treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.


Data wydarzenia: 
27-06-2018 13:00