-A +A
06.09.2018
LV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

W środę 12 września  2018 r.  o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się LV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349).

Transmisja z obrad sesji prowadzona będzie na probilu Urzędu Miasta na Facebooku.

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII i LIV sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o realizacji budżetu miasta za okres 6 miesięcy  2018 r.
 6. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2018 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Spółek, których organem założycielskim jest miasto Ostrów Mazowiecka: ZEC, ZGK i TBS za okres 2017 r.
 8. Podjęcie uchwał:

a/  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok./projekt/

b/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 -2027/projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka./prokekt/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowaniaw Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r./projekt/
 3. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2018-2020 projektu konkursowego w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Wspieranie włączenia społecznegoi walka z ubóstwem . /projekt/
 4. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży, /projekt/

b/ w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad oraz trybu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. /projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Ostrowi Mazowieckiej /projekt/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. /projekt/
 3. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonych wszystkich działań w kadencji 2014-2018 dotyczących budowy szkoły oraz przedszkola w związku z bardzo złym stanem technicznym i sanitarnym Szkoły Podstawowej Nr 1 tzw. „Małej Jedynki”
  w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 21.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji ul. Podstoczysko w Ostrowi Mazowieckiej.
 5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.
Data wydarzenia: 
12-09-2018 13:00