-A +A
04.10.2018
LVI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że w poniedziałek 8 października 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432).

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał:

a/  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. /projekt/

b/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 -2027. /projekt/

c/ w sprawie  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pod nazwą „Kolejowa -modernizacja drogi”. /projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta .
 2. Informacje i dyskusja o przebiegu budowy ul.Podstoczysko w Ostrowi Mazowieckiej, w tym:
 • wystąpienia mieszkańców ul.Podstoczysko;
 • przedstawienie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony Środowiska i Komisję Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Gruntami informacji z przeprowadzonej wizji lokalnej dotyczącej przebiegu budowy tej ulicy;
 • przedstawienie przez Burmistrza Miasta informacji o zgodności wykonania robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym i zapisami z dziennika budowy wraz z prowadzoną na bieżąco dokumentacją fotograficzną realizowanych robót przekazaną Burmistrzowi Miasta przez Wykonawcę wraz z comiesięcznymi raportami z wykonania prac zgodnie z harmonogramem comiesięcznych raportów z wykonanych prac (z danymi ilościowo-wartościowymi i procentowymi);
 • dyskusja i analiza przedstawionych informacji oraz podjęcie przez Radę Miasta stosownego stanowiska.
 1. Informacja Burmistrza Miasta o:
 • przebiegu budowy oraz poniesionych dotychczas kosztach na budowę i funkcjonowanie Muzeum „Dom Rodziny Pileckich” w organizacji;
 • dotychczasowych działaniach w sprawie budowy stacji paliw na ul. 3 Maja na przeciwko kościoła WNMP w Ostrowi Mazowieckiej;
 • przebiegu i wynikach kontroli stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 21, przeprowadzonej w dniu 17 września 2018 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wnioskodawcy wnoszą o przedstawienie przez Burmistrza Miasta szczegółowych informacji w w/w sprawach w formie wyświetlanych prezentacji multimedialnych.

 1. Dyskusja oraz podjęcie stanowiska przez Radę Miasta w sprawie możliwości zakupu przez Miasto nieruchomości przy ul.Mieczkowskiego, po zlikwidowanym dworcu autobusowym.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, w tym odpowiedzi na interpelacje Radnych z LV sesji Rady Miasta.
 3. Wolne wnioski i sprawy różne
 4. Zakończenie obrad.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

Data wydarzenia: 
08-10-2018 14:00