-A +A
17.02.2017
Miejscy Radni podjęli uchwałę dotycząca RIT

XXXI sesja Rady Miasta, która odbyła się 16 lutego, poświęcona była przede wszystkim podjęciu uchwały ws. zmian w Planie Inwestycyjnym Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego. Zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym spowodowane było koniecznością dostosowania wpisanych nowych zadań do uwag Urzędu Marszałkowskiego. Zmiany w niewielkim stopniu dotyczyły części Planu obejmującego zadania wpisane przez Miasto Ostrów Mazowiecka. W zgłoszonym przez Miasto projekcie „Ostrowski Pomost Drogowy” obejmującym remont ciągu drogowego ulic: Bolesława Prusa i Lubiejewskiej doprecyzowano zapis dotyczący montażu finansowego. Ponieważ obejmuje on drogi o dwóch różnych numerach, jedna część tj. odcinek ulicy Lubiejewska został przeniesiony do kosztów niekwalifikowanych projektu.

Jak poinformował obecnych na sesji zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek, wpisanie powyższego projektu do RIT, jest tylko jedną z opcji na dofinansowanie tej inwestycji. Wniosek o jego dofinansowanie został złożony również w ramach programu współpracy transgranicznej „Polska-Białoruś- Ukraina”.

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT), to instrument funkcjonujący w obecnej perspektywie finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ma on na celu wzmocnienie poszczególnych subregionów województwa mazowieckiego poprzez realizację spójnych działań na ich terenie. Partnerami ostrołęckiego RIT są samorządy gminne i powiatowe oraz inne podmioty działające w sferze publicznej np. szpitale. Partnerstwo umożliwia ubieganie się o środki unijne na realizację zadań, które są wpisane do wspólnego Planu. Możliwość złożenia wniosku w ramach ogłaszanych konkursów, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, jest często warunkowana obecnością projektu w Planie Inwestycyjnym subregionu. Plany Inwestycyjne podlegają wstępnej ocenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który ocenia zgodność wpisanych w Plan zadań z dokumentami programowymi RPO WM.

 

Najbliższe wydarzenia

25
Czerwca
godz. 13:00