-A +A
19.12.2020
Miejska strategia minimalizacji szkód społecznych

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która obyła się 16 grudnia podjęty został temat miejskich programów, które realizują zadania wychowawcze, profilaktyczne, edukacyjne i promują zdrowy styl życia.  Mowa tu o Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na 2021 rok. Programy te, ze względu na cele i zadania jakie realizują oraz podobne metody działań są ze sobą kompatybilne. Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie przyjęcia obu tych programów.

Lokalna strategia w zakresie minimalizacji szkód społecznych

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oparty jest na Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, podstawowym dokumencie polityki zdrowia publicznego, wyznaczającym najważniejsze zadania na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczenie dostępności do alkoholu; leczenie i zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu.

Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Inicjuje ona między innymi działania w zakresie: zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Udziela rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Narkotyki i środki odurzające tzw. „dopalacze” to najbardziej niebezpieczne substancje psychoaktywne występujące w naszym kraju, które wyrządzają ogromne szkody zdrowotne, społeczne i ekonomiczne jednostce, jak i całej rodzinie obarczonej tym problemem. Używanie tzw. „dopalaczy” jest wyjątkowo niebezpieczne z powodu braku możliwości oceny ich działania na organizm, a co za tym idzie uniemożliwia to właściwą pomoc medyczną. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii określa Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na 2021 rok.

Podjęte podczas sesji uchwały dostępne są na portalu www.ostrowmazesesja.pl.