-A +A
13.07.2018
Minister Henryk Kowalczyk spotkał się z mieszkańcami

12 lipca o godzinie 19.00 w ostrowskim Ratuszu odbyło się spotkanie Mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego z Ministrem Środowiska, posłem na Sejm RP Henrykiem Kowalczykiem. Po przywitaniu Ministra oraz przybyłych mieszkańców przez burmistrza Jerzego Bauera głos zabrał Gość. Minister złożył sprawozdanie z dwóch i pół roku działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił, że jest to jak dotąd jedyny rząd w III RP, który bardzo poważnie podszedł do złożonych w kampanii wyborczej obietnic i zaczął je realizować od razu po dojściu do władzy. Mowa była m.in. o cofnięciu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzna, reformie edukacji, sztandarowym programie 500+, likwidującym ubóstwo wśród dzieci, a także o innych inicjatywach legislacyjnych przeprowadzonych w obecnej kadencji. Mówił też o wyzwaniach, które stoją przed rządzącymi, m.in. programie Mieszkanie+, czy programie „Czyste Powietrze”, który jest koordynowany przez Ministerstwo Środowiska.

Kolejnym punktem spotkania były pytania mieszkańców, w tym Radnych Miasta. Ostrowian interesowały kwestie związane z terenami po byłej nasycalni podkładów kolejowych, Muzeum Dom Rodziny Pileckich, budowa stacji benzynowej naprzeciwko kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. Mieszkańcy pytali też o inne kwestie, m.in. sprawy związane z procedurami podłączania gospodarstw domowych do sieci gazowniczej, czy kwestie odszkodowań za szkody wyrządzone w rolnictwie przez dzikie zwierzęta. Pojawiły się też wypowiedzi i pytania dotyczące projektu budowy sieci ścieżek rowerowych i chodników.

Najwięcej czasu poświęcono sprawom terenów po byłej nasycalni, budowie stacji paliw oraz ścieżkom rowerowym. Odpowiadając na pytania w sprawie terenów po byłej nasycalni Minister Kowalczyk wyjaśnił, że spółka PKP została zobowiązana do dokonania remediacji tych terenów do 2020 roku. Poinformował też o działaniu specjalnego zespołu, który zajmuje się monitoringiem działań w zakresie tzw. „bomb ekologicznych”. Najbliższe spotkanie tego zespołu, na które zaproszony będzie burmistrz Jerzy Bauer, ma się odbyć 23 lipca. Głos w dyskusji zabrał m.in. Adam Brzózka – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym. Opisał on aktualny stan postępowań w sprawie. Odpowiedzi odnośnie do planowanej przez prywatnego przedsiębiorcę budowy stacji benzynowej udzielali burmistrz Jerzy Bauer oraz jego Zastępca Zbigniew Chrupek, który na co dzień zajmuje się tą sprawą. Zastępca Burmistrza stwierdził jednoznacznie, że władze miasta nie są zwolennikami budowy stacji benzynowej w planowanym miejscu. Poinformował też o spotkaniach z przedsiębiorcą, podczas których to stanowisko zostało mu przedstawione. Faktem jest jednak, że zapisy obecnie funkcjonującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dopuszczają w tym miejscy budowę stacji benzynowej. Aktualny Plan Miejscowy został uchwalony w 2004 roku, był aktualizowany w 2012. Kwestia budowy ścieżek w naszym mieście została wywołana przez komentarz Nadleśniczego Piotra Uścian-Szaciłowskiego, dotyczący rozwoju Ostrowi i pozytywnych zmian proponowanych przez obecnego burmistrza oraz przez pytanie do Ministra, zadane przez jednego z mieszkańców, a dotyczące możliwego wpływu budowy ścieżek na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Minister Kowalczyk podkreślił, że pozyskanie 16 milionów złotych na tak dużą inwestycję infrastrukturalną jest ogromnym sukcesem obecnej kadencji samorządu Ostrowi Mazowieckiej i brak zgody Rady Miasta na zwiększenie środków na tą inwestycję o niespełna 3,5 mln złotych jest dla niego niezrozumiały. Wspomniał, że w czasie jego pracy w samorządzie, do kwestii wkładu własnego zawsze podchodził w ten sposób, że jeśli koszty obsługi kredytu, mającego być wkładem własnym były znacznie niższe niż pozyskane dofinansowanie, to takie dofinansowanie było przyjmowane bez zastanowienia. W przypadku projektu ścieżek dofinansowanie wynosi 70%, więc koszty obsługi wkładu własnego są niewspółmiernie mniejsze. Zdaniem Ministra inwestycja ta jest dla miasta bardzo opłacalna. Głos w dyskusji zabrał m.in. radny Jacek Wilczyński, który stwierdził, że – choć głosowali przeciw zwiększeniu środków – są zwolennikami budowy ścieżek. Mają wolę ponownego przedyskutowania z Burmistrzem tej kwestii.

Spotkanie z Ministrem Henrykiem Kowalczykiem cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Wzięło w nim udział ok. 170 osób. Dyskusja trwała 2,5 godziny.