-A +A
03.08.2017
Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, trwający do wyczerpania środków finansowych w ramach niżej wskazanych programów:

 1. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi (środki z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej (z ustalonym I lub II profilem pomocy), które zamieszkują tereny wiejskie.

 2. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale (środki z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej (z ustalonym I lub II profilem pomocy), które są długotrwale bezrobotne, tj. pozostające w rejestrze Urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).

 3. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II)” projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, RPO WM 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 8.1

 

O  dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej (z ustalonym I lub II profilem pomocy), należące do tzw. grup defaworyzowanych, tj., osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia na poziomie średnim włącznie), w wieku 50 lat i więcej,  długotrwale bezrobotne (figurujące w rejestrze PUP nieprzerwanie co najmniej 12 m-cy),  oraz kobiety.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zajmujący się środkami na podjęcie działalności gospodarczej (pokój nr 18) oraz koordynator programów (pokój nr 19).

 tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51,  508 027 515, 508 027 545

druki wniosków do pobrania ze strony internetowej http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

oraz w siedzibie PUP (pokój nr 18)

 

Przy przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązują przepisy prawne dotyczące tej formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wymogi wskazane w „Kryteriach dotyczących przyznawania przez Starostę Ostrowskiego z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej” oraz warunki określone w dokumentacjach poszczególnych programów.

źródło: Powiatowy Urząd Pracy