-A +A
19.03.2019
Osoby bezrobotne: dofinansowania na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej trwający do wyczerpania środków finansowych w ramach niżej wskazanych projektów:

1.    „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)” projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, PO WER 2014 - 2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

O dofinansowane mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat (z ustalonym I lub II profilem pomocy), będące tzw. młodzieżą NEET co oznacza osobę nie pracującą, nie kształcącą się i nie szkolącą się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie udziału w projekcie. Ponadto osobom w wieku do 25 r.ż. wsparcie w ramach projektu musi zostać udzielone w ciągu 4 m-cy od daty rejestracji w PUP, a osobom w wieku 25 – 29 lat w ciągu 4 m-cy od dnia przystąpienia do projektu.

2.    „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)” projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, RPO WM 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 8.1

O  dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (z ustalonym I lub II profilem pomocy), należące do tzw. grup defaworyzowanych, tj., osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia na poziomie średnim włącznie), w wieku 50 lat i więcej,  długotrwale bezrobotne (figurujące w rejestrze PUP nieprzerwanie co najmniej 12 m-cy),  oraz kobiety.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zajmujący się środkami na podjęcie działalności gospodarczej (pokój nr 21) oraz koordynator projektów (pokój nr 19).
Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51,  508 027515, 508 027545

Druki wniosków do pobrania ze strony internetowej http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania oraz w siedzibie Urzędu (pokój nr 21)

Przy przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązują przepisy prawne dotyczące tej formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wymogi wskazane w „Kryteriach dotyczących przyznawania przez Starostę Ostrowskiego z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej” oraz warunki określone w dokumentacjach poszczególnych projektów.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00