-A +A
11.10.2018
Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) bada grunty po byłej nasycalni

W Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęły się prace państwowej służby hydrogeologicznej prowadzone w celu rozpoznania skali zanieczyszczenia wód podziemnych kreozotem i zaplanowania działań ograniczających wpływ zanieczyszczenia na ujęcie wód podziemnych.

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) rozpoczęła prace terenowe 4 października 2018 roku. Mają one na celu rozpoznanie zanieczyszczenia warstw wodonośnych toksycznymi substancjami z grupy WWA, BTEX i fenoli.  W pierwszej kolejności wykonywane jest kartowanie hydrogeologiczne polegające na zebraniu informacji o położeniu zwierciadła wody w istniejących otworach hydrogeologicznych (pomiary głębokości do zwierciadła wody w studniach) i eksploatacji wód podziemnych przez ujęcia zlokalizowane w obszarze badań. 4 października br. uzyskano informacje ze wszystkich studni miejskiego ujęcia komunalnego i ujęcia dla Milkiland EU (dawne zakłady Ostrowia). Od 8 października br. kartowaniem objęte są pozostałe studnie (kopane i wiercone) oraz piezometry monitoringu osłonowego ujęcia.

Dane zebrane podczas kartowania /informacja o położeniu zwierciadła wody i wielkości poboru/ wykorzystane zostaną do modelowania przepływu wód podziemnych, czyli określenia kierunku i prędkości przepływu wód podziemnych w warstwie wodonośnej.

Równolegle prowadzone są prace w studni wierconej na posesji pod adresem Wodna 16.  Pracownicy PSH rozbroili studnię 9 października br. (zdemontowano pompę głębinową zawieszoną na przewodzie tłocznym). Po wykonaniu pomiarów studni zostanie ona z powrotem uzbrojona (pompa będzie ponownie zainstalowana). Pomiary w studni mają udokumentować strefę faktycznego zafiltrowania, co jest konieczne gdyż studnia nie posiada dokumentacji powykonawczej i brak jest wiarygodnej informacji na temat głębokości studni oraz ujętej warstwy wodonośnej .

Zakończenie kartowania hydrogeologicznego planowane jest w terminie 2-ch tygodni do jego rozpoczęcia.

Dalsze prace i ich zakres zostanie opracowany z uwzględnieniem wyników modelowania przepływu wód podziemnych.

Najbliższe wydarzenia

26
Czerwca
godz. 18:00
12
Września
Całodzienne