-A +A
24.09.2020
Podziel się uwagami na temat użytkowania parkingów

Na najbliższej sesji Rady Miasta, zaplanowanej na 30 września, radni zajmą się uchwałą na temat regulaminu parkingów miejskich.

Możecie Państwo podzielić się swoimi uwagami na temat użytkowania parkingów w Ostrowi Mazowieckiej.

Zachęcamy do zapoznania się zapisami regulaminu i zgłaszania uwag w tym temacie pod adresem e-mail: ofr@ostrowmaz.pl

Najważniejsze informacje zamieszczone w regulaminie:

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • parking – położone poza drogami publicznymi wyznaczone, utwardzone i oznakowane znakami pionowymi miejsce do parkowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, motocykli, rowerów i motorowerów,
 • użytkownik parkingu – osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, zarządca parkingu – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka,
 • eksponowanie do sprzedaży – wystawienie na pokaz przedmiotu mające na celu zbycie go, a w przypadku pojazdów - min. zamieszczenie w pojeździe lub jego obrębie informacji o chęci sprzedaży, umieszczenie jakiejkolwiek informacji na temat jego parametrów lub danych technicznych lub też numerów kontaktowych sugerujących chęć zbycia pojazdu.

Regulamin reguluje zasady korzystania z niżej wymienionych parkingów miejskich w Ostrowi Mazowieckiej:

 • u zbiegu ul. 3 Maja, Księdza Jana Sobotki, Tadeusza Kościuszki
 • przy ul. 11 Listopada
 • przy ul. Szpitalnej
 • przy ul. R. Rubinkowskiego
 • dwa parkingi przy ul. K. Warchalskiego
 • przy ul. Wiśniowej
 • przy ul. H. Trębickiego
 • przy ul. Pocztowej

Parkingi są parkingami publicznymi i niestrzeżonymi.

Każdy użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Parking jest czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarządca parkingu może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania.

Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz innych właściwych przepisach.

Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

Zasady odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe na parkingu określają właściwe przepisy.

Korzystanie z parkingu jest bezpłatne.

Na terenie parkingu zabronione jest:

 • zanieczyszczanie powierzchni parkingu,
 • pozostawianie pojazdów na nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni,
 • ustawiania reklam, bilbordów i innych materiałów reklamowych bez zgody zarządcy parkingu,
 • eksponowania do sprzedaży jakichkolwiek rzeczy w szczególności pojazdów,
 • prowadzenia na terenie parkingu jakiejkolwiek działalności handlowej, w tym akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody zarządcy parkingu.

Wnioski o zezwolenie na korzystanie z parkingu innym pojazdom niż określone w § 1 pkt 1 lub o okresowe wyłączenie parkingu z użytkowania należy składać do zarządcy parkingu co najmniej na 14 dni przed zdarzeniem będącym przedmiotem wniosku.

Projekt uchwały wraz z Regulaminem znajduje się w materiałach na sesję i został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

Załącznik: 

Najbliższe wydarzenia

31
Stycznia
godz. 08:00
31
Stycznia
godz. 20:15

Mapa Miasta