-A +A
25.10.2019
Praca dla pracownika socjalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego, którzy zostaną zatrudnieni w ramach projektu „MOPS CHANGE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wymagania konieczne:

• wykształcenie: zgodne z art. 116 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

• obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

Wymagania pożądane:

• staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego

• znajomość regulacji prawnych m.in.: z zakresu pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania bezrobociu, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego

• umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, komunikatywność, pozytywny stosunek do klientów, cierpliwość, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność

• obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Pomost

Wymagane dokumenty:

• życiorys z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej z podaniem pełnionych funkcji wraz z załączonym listem motywacyjnym

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

• kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu

• na cv podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w celu wzięcia udziału w naborze na stanowisko pracownika socjalnego. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

• e- mailem na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl

• do kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 16.00 lub przesłanie na wyżej podany adres Ośrodka

Termin składania dokumentów: 28.10.2019r

Złożone dokumenty nie będą zwracane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.

Szczegłówe informacje na http://www.mops.ostrowmaz.pl