-A +A
26.11.2020
Przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnej

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem przetargu ograniczonego jest część nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2860 o powierzchni 226 m2, położonej w Ostrowi Mazowieckiej w obrębie ulicy Brokowskiej. Prawo własności Miasta Ostrów Mazowiecka do przedmiotowej działki ujawnione jest w księdze wieczystej KW nr OS1M/00007397/7. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (MN1-74). Działka ma możliwość podłączenia do energii elektrycznej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania przedmiotowej działki jako odrębnej nieruchomości, przetarg jest ograniczony do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych numerami: 2858, 2859 i 2861/4.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta (sala konferencyjna). Cena wywoławcza nieruchomości (łącznie z 23% podatkiem VAT) wynosi 18 000 złotych /słownie złotych: osiemnaście tysięcy/. Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.

Zainteresowane osoby przed przystąpieniem do przetargu winny wpłacić gotówką wadium w wysokości 3 600 złotych /słownie złotych: trzy tysiące sześćset/ na konto Urzędu Miasta BS Ostrów Mazowiecka nr 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004 lub do kasy Urzędu Miasta w terminie do 28 grudnia 2020 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • zgłoszenie udziału w przetargu, w terminie do 28 grudnia 2020 roku - załączniku nr 2 Regulaminu Przetargów (dostępnym na stronie www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce nieruchomości lub w Urzędzie Miasta - pokój 101),
  • dowód wpłaty wadium,
  • dokumenty stwierdzające tożsamość, a jeśli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

Osoby, które wygrają przetarg są zobowiązane w wyznaczonym przez Burmistrza Miasta terminie zawrzeć akt notarialny pod rygorem utraty wpłaconego wadium.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wszelkich informacji dotyczących nieruchomości jak i procedury przetargowej udzielają pracownicy Urzędu Miasta telefonicznie pod nr: (29) 679 54 50 wew. 432,  662-256-890, lub e-mail: mrejniak@ostrowmaz.pl.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_przetargu_ul_brokowska.pdf140.13 KB

Najbliższe wydarzenia

31
Stycznia
godz. 08:00
31
Stycznia
godz. 20:15

Mapa Miasta