-A +A
22.10.2020
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości komunalnej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2655 o powierzchni 593 m2, położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Leśnej. Prawo własności Miasta Ostrów Mazowiecka do przedmiotowej działki ujawnione jest w księdze wieczystej KW nr OS1M/00035605/4. Przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolem MN2– 72).
Działka jest niezabudowana, ma możliwość podłączenia do energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta (sala konferencyjna).
Cena wywoławcza nieruchomości (łącznie z 23% VAT) wynosi 60 300 zł.
Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.
Zainteresowane osoby przed przystąpieniem do przetargu winny wpłacić gotówką wadium w wysokości 12 000 złotych na konto Urzędu Miasta BS Ostrów Mazowiecka nr
60 8923 0008 0016 7309 2000 0004 w terminie do 20 listopada 2020 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej:
- podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem  nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, które zawarte jest w załączniku nr 3 Regulaminu Przetargów (dostępnym na stronie www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce nieruchomości),
- dowód wpłaty wadium,
- dokumenty stwierdzające tożsamość, a jeśli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
Osoby, które wygrają przetarg są zobowiązane w wyznaczonym przez Burmistrza Miasta terminie zawrzeć akt notarialny pod rygorem utraty wpłaconego wadium.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu jak i procedurze przetargowej udzielają pracownicy Urzędu Miasta pod adresem e-mail mrejniak@ostrowmaz.pl lub telefonicznie pod nr (29) 679 54 50 wew. 432.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon przetarg_na_sprzedaz_dzialki_przy_ul._lesnej.pdf141.14 KB