-A +A
27.11.2017
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem przetargu ograniczonego jest część nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1666/4 i 1667/2 o łącznej powierzchni 506 m2, położonych w Ostrowi Mazowieckiej w obrębie ulicy 3 Maja. Prawo własności Miasta Ostrów Mazowiecka do przedmiotowych działek ujawnione jest w księdze wieczystej KW nr OS1M/00018685/3. Działki w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MN/U-115). Działki mają możliwość (poprzez w/w sąsiednie działki) podłączenia do energii elektrycznej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Przez działkę 1666/4 przebiega sieć ciepłownicza, przez działkę 1667/2 przebiega sieć kanalizacji deszczowej i linii energetycznej średniego napięcia. Ustanawia się służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci, które przebiegają przez zbywane działki:

- Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,
w odniesieniu do sieci ciepłowniczej,

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., w odniesieniu do sieci kanalizacyjnej,

- PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą Lublinie, w odniesieniu do linii energetycznej.

Z uwagi na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania przedmiotowych działek jako odrębnej nieruchomości, przetarg jest ograniczony do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych numerami: 1666/1, 1668/3 i 1670/5.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 1300w siedzibie Urzędu Miasta (sala konferencyjna).

Cena wywoławcza nieruchomości (łącznie z 23% podatkiem VAT) wynosi 50 000 złotych.

Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.

Zainteresowane osoby przed przystąpieniem do przetargu winny wpłacić gotówką wadium w wysokości 10 000 złotych na konto Urzędu Miasta BS Ostrów Mazowiecka
nr 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004 lub do kasy Urzędu Miasta w terminie do 22 grudnia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej:

- zgłoszenie udziału w przetargu, w terminie do 22 grudnia 2017 roku - załączniku nr 2 Regulaminu Przetargów (dostępnym na stronie www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce nieruchomości lub w Urzędzie Miasta - pokój 101),

- dowód wpłaty wadium,

- dokumenty stwierdzające tożsamość, a jeśli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

Osoby, które wygrają przetarg są zobowiązane w wyznaczonym przez Burmistrza Miasta terminie zawrzeć akt notarialny pod rygorem utraty wpłaconego wadium.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wszelkich informacji o nieruchomości jak i procedury przetargowej udzielają pracownicy Urzędu Miasta bezpośrednio w pokoju 101 lub telefonicznie pod nr (29) 679 54 50 wew. 432.


Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon tresc_przetargu.doc33.5 KB