-A +A
07.11.2019
Przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Na realizację zadań objętych Programem Miasto planuje przeznaczyć 175 tys. zł.

W ramach Programu na 2020 rok ustalono cztery zadania priorytetowe realizowane dla takich obszarów jak:

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

Zgodnie z przyjętym programem współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formie:

  • powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
  • wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
  • przekazania środków na podstawie innych przepisów.

Program ma na celu przede wszystkim określenie priorytetowych zadań publicznych zgodnych z ustawą, udział organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, a także tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców i podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Najbliższe wydarzenia

01
Maja
od 01.06 do 07.06
05
Czerwca
od 05.06 do 07.06
20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne