-A +A
19.12.2019
Rada Miasta uchwaliła budżet na 2020 rok

Podczas sesji odbywającej się 18 grudnia Rada Miasta Ostrów Mazowiecka podjęła uchwałę budżetową na 2020 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 9 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przyjęty przez radę budżet zakłada, że dochody wyniosą 132,2 mln zł, zaś wydatki 157,7 mln zł. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30,8 mln zł, zaś wydatki majątkowe na 56,8 mln zł.

Podjęcie uchwały budżetowej poprzedziła praca w komisjach stałych Rady Miasta oraz dyskusja podczas sesji. Radni i zebrani na sesji goście obejrzeli krótki film z realizowali dotychczasowych inwestycji miasta. Jak podkreślał burmistrz Jerzy Bauer konstruując budżet uwzględniono w nim obecność środków zewnętrznych, w tym rządowych i unijnych. Samorząd wykorzystuje możliwości ubiegania się o fundusze zewnętrzne, tam gdzie jest to tylko możliwe, ale przy tym zabezpiecza też w budżecie wkład własny na realizację poszczególnych inwestycji.

Na główne źródła dochodów składają się: podatki i opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej, udziały w podatkach centralnych, subwencje, dotacje i dofinansowania oraz sprzedaż mienia. Do głównych grup wydatków zalicza się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, poręczenia i gwarancje, wydatki majątkowe, wydatki współfinansowane ze środków UE.

W 2020 roku Miasto przeznaczy na inwestycje prawie 57 mln zł. W ramach tej kwoty zaplanowano m.in.:

 • budowę ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowę i modernizację chodników,
 • modernizację nawierzchni asfaltowych,
 • przebudowę ulicy Kościuszki i Najmoły,
 • budowę ulic: Łączna, Tetmajera, Żale oraz łącznika Targowa – Kopernika,
 • remont i rozbudowę ulic Prusa – Lubiejewska,
 • przebudowę przejazdu kolejowego na ul. Wileńskiej,
 • wykonanie dokumentacji na ulicę Sikorskiego,
 • rewitalizację ulic: Batorego, Bajkowy Łącznik, centrum miasta,
 • termomodernizację trzech budynków: CIS, MOSiR przy ul. Warchalskiego, SP Nr 4,
 • budowę szkoły,
 • modernizację stadionu,
 • przebudowę biblioteki,
 • wykupy gruntów,
 • przygotowanie terenu i dokumentację pod budownictwo socjalne,
 • termomodernizację budynków komunalnych wraz z dokumentacją,
 • remont elewacji budynku Ratusza,
 • zakup samochodu elektrycznego,
 • budżet obywatelski,
 • modernizację kina,
 • modernizację oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych lamp.

W budżecie zapisano kwotę 2,7 mln zł na spłatę kredytów i pożyczek. Na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 28,2 mln zł. Planowany deficyt w wysokości 25,5 mln zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

Przyjęte podczas sesji uchwały dostępne są na portalu www.ostrowmaz.esesja.pl

Transmisja z obrad dostępna na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube