-A +A
17.12.2020
Rada Miasta uchwaliła budżet na 2021 rok
Podczas XXII sesji Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwaliła budżet na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 9 wstrzymało się od głosu, 1 radny był przeciw.

Przyjęty przez Radę budżet zakłada, że dochody wyniosą 117,05 mln zł, zaś wydatki 128,63 mln zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10,42 mln zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 22,33 mln zł.
Podjęcie uchwały budżetowej poprzedziła praca w komisjach stałych Rady Miasta oraz dyskusja w czasie sesji. Burmistrz Jerzy Bauer podkreślił, że na kształtowanie budżetu na 2021 rok znaczący wpływ ma udział środków zewnętrznych, które są z powodzeniem pozyskiwane. Są to przede wszystkim środki na realizację inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Finansowe możliwości samorządu ostrowskiego wspomaga również drugi program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. W ramach drugiej transzy tzw. tarczy dla samorządów Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało 7 mln zł na budowę szkoły i przedszkola przy ul. Partyzantów. Przy tak zaplanowanym i przyjętym budżecie chcemy kontynuować nasz plan inwestycyjny oraz będziemy wykorzystywać każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji w naszym mieście – dodał Jerzy Bauer.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zaplanowano m.in.:
• remont i rozbudowę ulic Prusa- Lubiejewska,
• rewitalizację ul. Batorego i Bajkowy Łącznik,
• budowę ulic: Bukowa, Dębowa, Nocznickiego, Pasterska (I etap), Torowej, Żale, Najmoły, Sikorskiego,
• budowę szkoły przy ul. Partyzantów,
• budowę boiska w SP Nr 2,
• wykonanie dokumentacji i budowa ul. Wołodyjowskiego,
• budowę i modernizację chodników,
• budowa ciągów pieszo-rowerowych,
• modernizację nawierzchni drogowych,
• łącznik Warszawska-Pasterska,
• przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
• wykup gruntów,
• termomodernizację budynków komunalnych wraz z dokumentacją,
• rewitalizację – Nowe Centrum Miasta, Zielona Ostrów,
• modernizację oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych lamp,
• inwentaryzację źródeł ciepła,
• program gospodarki niskoemisyjnej.

Na spłatę kredytów i pożyczek zapisano kwotę 1,6 mln zł. Deficyt budżetu Miasta wynosi 11,6 mln zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 4,3 mln zł i środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7,3 mln zł.

XXII sesja Rady Miasta odbyła się 16 grudnia w trybie zdalnym. Relacja z sesji dostępna jest na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.