-A +A
02.10.2020
Rada Miasta zapoznała się ze sprawozdaniami spółek miejskich

Jednym z punktów porządku obrad XX sesji Rady Miasta było przyjęcie sprawozdań za 2019 roku z działalności Spółek, których organem założycielskim jest Miasto Ostrów Mazowiecka: Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Radni zapoznali się z informacjami zawartymi w sprawozdaniach podczas posiedzeń komisji stałych. Obecni na sesji prezesi przedstawili prezentacje na temat działalności Spółek.

W 2019 roku TBS Sp. z o. o. świadczył usługi w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym Miasta Ostrów Mazowiecka. Administruje 31 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych oraz 26 budynkami komunalnymi Miasta. Spółka świadczyła również usługi w zakresie sprzątania i konserwacji oraz wykonywała prace remontowe w budynkach mieszkalnych. Faktyczne przychody, jakie Spółka uzyskała w 2019 roku wyniosły 2 010 607,21 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. prowadził działania związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną, działania w zakresie oczyszczania Miasta i odbioru odpadów. Odpowiada również za prowadzenie komunikacji miejskiej.  ZGK Sp. z o.o. był jednym z wykonawców ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta. W roku sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody z działalności podstawowej na poziomie 27 823 tys. zł. Są one wyższe od przychodów osiągniętych w roku 2018 o 5 086 tys. zł. Na wzrost przychodów wpływ ma pozyskanie nowych dostawców odpadów do zagospodarowania.

Podstawową działalnością Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest produkcja ciepła na potrzeby mieszkańców miasta. Ciepło wytworzone przez Spółkę pochodzi z dwóch źródeł: ciepłowni węglowej przy ul. Lipowej 4 oraz kotłowni gazowej przy ul. H. Trębickiego 3. Przychody ogółem za ubiegły rok wyniosły 9 220 855,07 zł.

Podczas sesji, która odbyła się 30 września, Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała informacje zawarte w sprawozdaniach Spółek.