-A +A
21.11.2018
Radni i Burmistrz złożyli ślubowanie. Rozpoczęła się VIII kadencja samorządu

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta miała charakter uroczysty. Przybyli na nią przedstawiciele samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, szefowie instytucji państwowych, firm, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek.  Obrady sesji, która odbyła się 20 listopada rozpoczął najstarszy z radnych Edward Podbielski.

Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Ryszard Mierzejewski odczytał wyniki głosowania w wyborach na radnych oraz burmistrza miasta. Treść ślubowania odczytał najmłodszy z radnych Paweł Pecura, po czym nowo wybrani radni dodali kolejno „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” i odebrali zaświadczenia o wyborze. W skład Rady Miasta VIII kadencji weszli: Stanisław Dylewski, Mirosław Gromek, Beata Herman, Michał Kacprzak, Bogusław Konrad, Anna Krajewska, Robert Krajewski, Jolanta Kwiatkowska, Krzysztof Laska, Ewa Orzechowska, Waldemar Pałys, Jerzy Pawluczuk, Paweł Pecura, Mirosław Pędzich, Andrzej Pęksa, Edward Podbielski, Mieczysław Szymalski, Renata Trojanowska, Henryk Wilczewski, Jacek Wilczyński, Edward Zalewski.

Ślubowanie złożył także burmistrz Jerzy Bauer, który podziękował za zaufanie, którym obdarzyli go mieszkańcy wybierając ponownie na kolejną kadencję. – To dla mnie sukces i jednocześnie zaszczyt – powiedział burmistrz. Podziękował swoim najbliższym współpracownikom, zespołowi osób pracującemu podczas kampanii wyborczej, najbliższej rodzinie, w szczególności żonie. Pogratulował radnym, licząc na dobrą współpracę. – Idziemy zespołem przygotowanym, idziemy z przygotowanym programem – powiedział podczas wystąpienia burmistrz Jerzy Bauer. Wymienił kilka najważniejszych zadań do realizacji, jak budowa szkoły, dróg i chodników, w tym projekt budowy ciągów pieszo-rowerowych, otwarcie Starej Elektrowni, jako zaplecza dla miejskiej kultury, rewitalizacja centrum miasta. Jak podkreślił, żeby realizować zadania potrzebna jest współpraca, do której zaprosił zarówno radnych jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sąsiednie samorządy. Zapewnił, że swój urząd pędzie pełnił w imieniu i na rzecz wszystkich mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej.

Gratulacje dla radnych oraz burmistrza złożył radny sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Grabowski. Życzenia dla burmistrza skierowali także przedstawiciele związku wędkarskiego – Mirosław Gromek i Waldemar Borowy.

Zgodnie z porządkiem obrad radni wybrali prezydium. Przewodniczącym Rady Miasta został Robert Krajewski, zaś wiceprzewodniczącymi - Bogusław Konrad i Krzysztof Laska.

W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych i wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

W skład Komisji stałych rady Miasta Ostrów Mazowiecka powołani zostali:

  1. Komisja Rewizyjna: Waldemar Pałys, Mirosław Pędzich, Edward Podbielski, Andrzej Pęksa, Mieczysław Szymalski. Przewodniczący Komisji - Edward Podbielski.
  2. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego: Bogusław Konrad, Waldemar Pałys, Ewa Orzechowska, Beata Herman, Michał Kacprzak, Henryk Wilczewski, Anna Krajewska. Przewodniczący Komisji - Waldemar Pałys.
  3. Komisja Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego: Bogusław Konrad, Paweł Pecura, Waldemar Pałys, Ewa Orzechowska, Renata Trojanowska, Stanisław Dylewski. Przewodniczący Komisji - Ewa Orzechowska.
  4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony Środowiska: Mirosław Gromek, Krzysztof Laska, Edward Zalewski, Beata Herman, Stanisław Dylewski, Jerzy Pawluczuk, Mieczysław Szymalski. Przewodniczący Komisji - Mirosław Gromek.
  5. Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Gruntami: Mirosław Gromek, Mirosław Pędzich, Edward Zalewski, Krzysztof Laska, Jolanta Kwiatkowska, Jacek Wilczyński, Henryk Wilczewski. Przewodniczący Komisji - Edward Zalewski.
  6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Paweł Pecura, Mirosław Pędzich, Beata Herman, Edward Podbielski, Jolanta Kwiatkowska. Przewodniczący Komisji – Paweł Pecura.

Na zakończenie obrad radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. Zgodnie z podjętą uchwałą miesięczne wynagrodzenie wyniesie - wynagrodzenie zasadnicze – 4.800 zł, dodatek funkcyjny – 2.100 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2.760 zł, dodatek za wieloletnią pracę - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym samorząd ma obowiązek utrwalania i transmitowania obrad sesji rady miasta. Przepisy obowiązują od początku VIII kadencji.

Transmisje z obrad dostępne będą na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.