-A +A
10.02.2020
Radni jednogłośnie podjęli szereg uchwał

Jednym z punktów porządku obrad XIII sesji Rady Miasta, która odbyła się 5 lutego były zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020. Dotyczą one zmian w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym: „Kościuszki – przebudowa”, „Łączna – budowa drogi”, „Budowa ciągów pieszo-rowerowych”, „Ciepła strona miasta” oraz „Modernizacja stadionu”. Wpływ na zmiany w uchwale budżetowej ma także zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami (zwiększenie o kwotę: 2.015.000,00 zł). Zmiany dotyczą również zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością wniesienia należnych opłat – utworzenie spółdzielni socjalnej (zwiększenie o kwotę: 11.000,00 zł). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie wysokości planowanego kredytu o kwotę 320.000 zł oraz zwiększenie planowanego deficytu budżetu do wysokości 29.009.396,00 zł. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji.

Współpraca Miasta z Powiatem dla dobra mieszkańców i rozwoju Ziemi Ostrowskiej

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radni 20 głosami „za” (jeden radny był nieobecny) podjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Ostrowskim na wspólne finansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja stadionu miejskiego”. Rada Miasta wyraziła zgodę na przyjęcie pomocy finansowej od Powiatu Ostrowskiego na realizację w/w zadania. Pomoc finansowa zostanie przyjęta przez Miasto Ostrów Mazowiecka w wysokości 750 000 zł przez trzy kolejne lata tzn. 250 000 zł w każdym roku, począwszy od roku budżetowego 2021 r. Szczegółowe warunki przyjęcia i zasady rozliczenia przez Miasto Ostrów Mazowiecka pomocy finansowej zostaną określone w stosownym porozumieniu. Samorządy muszą konsolidować siły. Jest mnóstwo obszarów, w których musimy, dla dobra naszych samorządów i mieszkańców, wspierać się wzajemnie. Wspólnie z Powiatem Ostrowskim i Gminą Ostrów Mazowiecka tworzymy jedną przestrzeń społeczo-gospodarczą. W tej współpracy jest wielki potencjał na rozwój Ziemi Ostrowskiej, jak i samej Ostrowi Mazowieckiej – powiedział podczas sesji burmistrz Jerzy Bauer.

Miasto zrealizuje projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Rada Miasta jednogłośnie wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Ostrów Mazowiecka do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. Projekt jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ubiegłym roku w edycji Budżetu Obywatelskiego zwyciężył m. in. projekt „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Konkretną opieką zostało objęte kilka osób niepełnosprawnych. Projekt okazał się bardzo potrzebny. Dostaliśmy propozycję kontynuacji realizacji tego projektu w oparciu o środki rządowe. Postanowiliśmy skorzystać z tej propozycji, złożyliśmy wniosek i w tym roku cztery osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z pomocy osobistego asystenta – powiedziała podczas sesji dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Dorota Ambroziak.

Powołano zespół opiniujący kandydatów na ławnika

Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce wystąpił do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023. Rada Miasta wybierać będzie jednego ławnika dla potrzeb Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Termin zgłaszania kandydatów upłynął 31 stycznia 2020 roku. Zgłosił się tylko jeden kandydat. Wybory należy przeprowadzić do końca maja 2020 r. Rada Miasta jednogłośnie powołała zespół, który przedstawi opinię dotyczącą kandydata, w szczególności, czy spełnia on wymogi zawarte w ustawie. Skład zespołu: sędzia Iwona Długoborska (zgłoszona do pracy w zespole przez Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce), Sekretarz Miasta Bożena Szostak oraz Izabela Rejniak Kierownik Biura Rady (zgłoszone przez burmistrza Jerzego Bauera), radni Anna Krajewska i Waldemar Pałys (wytypowani przez Radę Miasta).