-A +A
21.12.2019
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wysokości diet

Jednym z punktów porządku obrad sesji Rady Miasta, która odbyła się 18 grudnia, był temat ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnym.

Podstawę diet stanowi półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2019 roku kwota bazowa wynosi 1789,42 zł.

Według podjętej uchwały wysokość miesięcznych diet przysługujących radnym Miasta Ostrów Mazowiecka wynosi: dla przewodniczącego Rady - 75% podstawy; dla wiceprzewodniczących Rady - 65% podstawy; dla przewodniczących Komisji stałych Rady – 56% podstawy; dla radnego będącego członkiem co najmniej jednej Komisji stałej Rady - 47% podstawy; dla radnego, który nie jest członkiem co najmniej jednej Komisji stałej Rady 5% podstawy, za jedno posiedzenie sesji.

Diety wypłacane są radnym za dany miesiąc kalendarzowy, na podstawie listy obecności na sesjach Rady oraz na posiedzeniach Komisji stałych.

Przyjęte podczas sesji uchwały dostępne są na portalu www.ostrowmaz.esesja.pl