-A +A
29.07.2019
Radni jednogłośnie podjęli uchwały

Głównym punktem porządku obrad IX sesji Rady Miasta było podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dwóch projektów. Pierwszy z nich realizowany będzie w latach 2019-2021 – „MOPS CHANGE” w ramach PO WER, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,. Zakłada on reorganizację pracy MOPS, polegającą na oddzieleniu pracowników socjalnych od administracyjnych. Wpłynie to na jakość świadczonych przez nich usług.

Drugi projekt pozakonkursowy pn. „Akcja Integracja” zakłada wspieranie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem. Poprzez wcześniejsze zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb danej osoby możliwa będzie pomoc w aktywizacji społeczno-zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Obie uchwały zostały podjęte 20 głosami za. Jeden radny był nieobecny na sesji.

Radni jednogłośni co do zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Ujęto zaplanowaną realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty, które realizowane będą przez MOPS.

Kolejna zmiana dotyczyła realizacji planowanych zadań inwestycyjnych – przebudowa ulicy Kościuszki oraz budowa ulicy Łącznej. Na ten cel - Miasto zdobyło dofinansowanie w ramach Funduszy Dróg Samorządowych. Również z udziałem środków zewnętrznych będzie realizowana przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Korekta w uchwale budżetowej dotyczyła także nowego zadania inwestycyjnego - zakup nieruchomości, położonej w okolicach ulicy Tamkowej.

Planowane wykonanie inwestycji przyjętych do wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018 również wymagała aktualizacji. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Najbliższe wydarzenia

06
Sierpnia
godz. 10:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00