-A +A
30.11.2018
Radni obradowali nad zmianami w budżecie

Głównym punktem porządku obrad II sesji Rady Miasta było podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Zmiany dotyczyły między innymi  zmniejszenia planu wydatków majątkowych w roku 2018 przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych”. Jednocześnie zwiększono limit zobowiązań na ten cel w roku 2019. Z planu wydatków majątkowych zdjęte zostały także środki na remont i rozbudowę ulic Prusa-Lubiejewska. Więcej szczegółów w Uchwale.

W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem Programu jest zbudowanie partnerstwa między Miastem a organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w lepszym zaspokajaniu potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia w Mieście.

Do porządku obrad został wprowadzony punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka komisji Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony Środowiska. Rada Miasta przyjęła rezygnację Mieczysława Szymalskiego z członkostwa w w/w komisji.

Radni przyjęli także informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2017-2018. Prezentację na ten temat przedstawiła dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Dorota Ambroziak. Mówiła o tym, że wszyscy bierzemy odpowiedzialność za to, jak wyglądają i funkcjonują nasze szkoły. Dyrektor Ambroziak dziękowała za współpracę wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkół i jednostek kultury oraz pracownikom Centrum Usług Wspólnych.

II sesja Rady Miasta odbyła się 29 listopada 2018 r.