-A +A
20.12.2019
Radni przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podczas XII sesji Rady Miasta podjęto temat rozwiązywania problemów alkoholowych. Lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających ze spożywania alkoholu określa Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2020. Program jest zgodny z kierunkami oraz celami operacyjnymi określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, jeden był nieobecny.

Głównym celem Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania spożycia napojów alkoholowych oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców z zakresu uzależnień. Program, jako element polityki społecznej, zdrowotnej i spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom bezpieczeństwa, uwzględnia systemowe działania prewencyjne, oparte o podstawy naukowe. Wyniki dotyczące używania alkoholu przez dzieci i młodzież wskazują, iż w niektórych przypadkach do inicjacji alkoholowej dochodzi już w wieku szkolnym. Uznano, że najbardziej efektywnym działaniem będzie wspieranie nauczycieli w prowadzeniu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Alkohol, jako substancja psychoaktywna niesie bardzo wysokie ryzyko szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych szczególnie wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Działania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane będą w oparciu o sprawdzone, uznane za najbardziej skuteczne strategie, zwiększające wsparcie społeczne dla zadań służących ochronie zdrowia.

Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Inicjuje ona między innymi działania w zakresie: zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Udziela rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Przyjęte podczas sesji uchwały dostępne są na portalu www.ostrowmaz.esesja.pl