-A +A
06.11.2019
Radni przyjęli Program Ochrony Środowiska dla Miasta

Podczas XI Sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 października większością głosów przyjęty został  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.

Program jest dokumentem strategicznym. Zgodnym z polityką ekologiczną państwa i regionu, stąd zaproponowane w nim działania muszą być spójne z istniejącymi dokumentami strategicznymi, czyli powinny realizować wyznaczone dotychczas cele w ujęciu regionalnym i lokalnym. Program odnosi się do dokumentu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r. oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lat 2016-2019 z perspektywą do roku 2025. Przy wyznaczaniu celów i działań konieczne jest także uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.

Dokument określa i systematyzuje działania środowiskowe niezbędne do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska przyrodniczego oraz wzrostu atrakcyjności Miasta pod względem osiedleńczym, jak i inwestycyjnym.

Zawiera cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Dokument ma charakter kierunkowy, a wyznaczone i opisane w nim zadania to wytyczne dla realizowania polityki środowiskowej na terenie Miasta. Wdrażanie programu odbywać się będzie przez stałe monitorowanie uzyskiwanych efektów stwierdzanych jako poprawa jakości środowiska, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz skutki podejmowanych działań.
Szczegółowe informacje na temat Programu Ochrony Środowiska są dostępne na stronie www.bip.ostrowmaz.pl

Fot. Barbara Siwek