-A +A
20.03.2020
Sesja Rady Miasta ze zmienionym porządkiem obrad

XVI sesja Rady Miasta rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy Ś.P. Zygmunta Klepackiego, zasłużonego dla Ostrowi Mazowieckiej trenera podnoszenia ciężarów, Przewodniczącego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka I kadencji oraz Radnego Miasta III kadencji.

Zmiany w porządku obrad

Burmistrz Miasta wystąpił z wnioskiem do Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie: a) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, b) w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

Na wniosek Burmistrza do porządku obrad wprowadzono również punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Szczegóły dotyczące opłat znaleźć można w uchwale. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

Z porządku obrad został zdjęty punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Zmiany w uchwale budżetowej

Komisje stałe Rady Miasta analizowały projekty uchwał dotyczące zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 i pozytywnie je zaopiniowały. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w roku 2020 związane jest z realizacją przedsięwzięć MOPS CHANGE oraz AKCJA INTEGRACJA. Spowodowane są niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP (zwiększenie o kwotę: 31.435,51 zł).

Zmniejszeniu ulega plan wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykupu gruntów” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych (przeniesienie o kwotę: 42.000,00 zł). Zmiany dotyczą również zmniejszenia wydatków związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja Stadionu” (o kwotę: 300.000,00zł). Uchwała została podjęta 20 glosami „za”, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Regulamin określający zasady dostarczania wody

Radni przyjęli projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka". Projekt regulaminu zostanie przekazany do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Stypendium formą pomocy materialnej o charakterze motywującym

Radni jednogłośnie zagłosowali nad przyjęciem Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka dla uzdolnionych uczniów, z którego skorzystać mogą uczniowie i absolwenci szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka. Regulamin określa kryteria, jakie uczeń powinien spełniać, aby otrzymać stypendium. Podjęta uchwał znosi ograniczenie zawężające możliwość uzyskania stypendium tylko przez uczniów zamieszkujących na terenie miasta. Szczegóły w uchwale.

Radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 11 marca, przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych naszego miasta.

Celem programu jest m. in. odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ostrów Mazowiecka; zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna. Na realizację zadań w ramach Programu w 2020 r. w budżecie Miasto Ostrów Mazowiecka zostały zabezpieczone środki w wysokości 153.000,00 zł. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 8 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.