-A +A
15.02.2019
Sesja rady miasta: zmiany w budżecie, w statutach jednostek, utworzenie ośrodka wsparcia dla seniorów

Podczas obrad IV sesji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. W związku z wydłużaniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „budowa ciągów pieszo – rowerowych” zmniejszono na ten rok plan dochodów o kwotę 7,8 mln zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków o kwotę 9,7 mln złotych. Zwiększono plan dochodów o kwotę 147 tys. zł na realizację zadania „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 mln zł i jednocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 1,9 mln zł na modernizację stadionu, w zawiązku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.  Wprowadzono nowe zadanie do budżetu – modernizacja nawierzchni asfaltowych, zwiększając plan wydatków majątkowych o 1,3 mln zł. Zmniejszono planowany deficyt budżetowy o 1,5 mln zł do wysokości 17,1 mln zł. Zmniejszono planowane zaciągnięcie kredytu bankowego o kwotę 1,5 mln zł do wysokości 20 mln zł. Szczegóły w uchwale. Wszyscy radni obecni na sesji głosowali za przyjęciem uchwały.

Do porządku obrad wprowadzono punkt dotyczący podjęcia uchwały ws. zwiększenia kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z posiłków w szkołach. Wszyscy radni głosowali za uchwałą.

W dalszej części obrad Radni głosowali nad zmianami w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Żale”. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2019 i 2020.

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Ostrów Mazowiecka ośrodka wsparcia „Ostrowski Klub Senior +”. Ośrodek będzie działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapewni on wsparcie osobom starszym poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej oraz kulturalnej. Klub będzie miał swoją siedzibę przy ul. 3 Maja 57. Pobyt w ośrodku wsparcia „Ostrowski Klub Senior +” jest nieodpłatny.

Radni obradowali również nad regulaminem wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody.

Kolejnym punktem porządku obrad było nadanie Statutu dwóm jednostkom organizacyjnym miasta: Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej oraz Miejskiemu Domowi Kultury.  Statuty określają m. in. cele i zadania w/w jednostek, zakres działalności, organy, organizację oraz gospodarkę finansową. Statuty zostały przyjęte przez radę.

Radni zatwierdzili plany pracy Komisji Stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 r. W części sesji przeznaczonej na sprawy różne przewodniczący rady Robert Krajewski poinformował, iż powstał klub radnych „Niezależni Razem”, zrzeszający 9 radnych. Przewodniczącym Klubu jest radny Mieczysław Szymalski.

IV sesja Rady Miasta odbyła się 13 lutego 2019 r.

Transmisja z sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka dostępna jest na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube oraz na stronie www.ostrowmaz.esesja.pl