-A +A
15.02.2019
Sesja rady miasta: zmiany w budżecie, w statutach jednostek, utworzenie ośrodka wsparcia dla seniorów

Podczas obrad IV sesji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. W związku z wydłużaniem okresu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „budowa ciągów pieszo – rowerowych” zmniejszono na ten rok plan dochodów o kwotę 7,8 mln zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków o kwotę 9,7 mln złotych. Zwiększono plan dochodów o kwotę 147 tys. zł na realizację zadania „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 mln zł i jednocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 1,9 mln zł na modernizację stadionu, w zawiązku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.  Wprowadzono nowe zadanie do budżetu – modernizacja nawierzchni asfaltowych, zwiększając plan wydatków majątkowych o 1,3 mln zł. Zmniejszono planowany deficyt budżetowy o 1,5 mln zł do wysokości 17,1 mln zł. Zmniejszono planowane zaciągnięcie kredytu bankowego o kwotę 1,5 mln zł do wysokości 20 mln zł. Szczegóły w uchwale. Wszyscy radni obecni na sesji głosowali za przyjęciem uchwały.

Do porządku obrad wprowadzono punkt dotyczący podjęcia uchwały ws. zwiększenia kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z posiłków w szkołach. Wszyscy radni głosowali za uchwałą.

W dalszej części obrad Radni głosowali nad zmianami w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Żale”. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2019 i 2020.

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Ostrów Mazowiecka ośrodka wsparcia „Ostrowski Klub Senior +”. Ośrodek będzie działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapewni on wsparcie osobom starszym poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej oraz kulturalnej. Klub będzie miał swoją siedzibę przy ul. 3 Maja 57. Pobyt w ośrodku wsparcia „Ostrowski Klub Senior +” jest nieodpłatny.

Radni obradowali również nad regulaminem wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody.

Kolejnym punktem porządku obrad było nadanie Statutu dwóm jednostkom organizacyjnym miasta: Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej oraz Miejskiemu Domowi Kultury.  Statuty określają m. in. cele i zadania w/w jednostek, zakres działalności, organy, organizację oraz gospodarkę finansową. Statuty zostały przyjęte przez radę.

Radni zatwierdzili plany pracy Komisji Stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 r. W części sesji przeznaczonej na sprawy różne przewodniczący rady Robert Krajewski poinformował, iż powstał klub radnych „Niezależni Razem”, zrzeszający 9 radnych. Przewodniczącym Klubu jest radny Mieczysław Szymalski.

IV sesja Rady Miasta odbyła się 13 lutego 2019 r.

Transmisja z sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka dostępna jest na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube oraz na stronie www.ostrowmaz.esesja.pl

Najbliższe wydarzenia

23
Maja
od 23.05 do 24.05
23
Maja
godz. 13:00
23
Maja
godz. 16:30
24
Maja
godz. 10:00
26
Maja
godz. 15:00
26
Maja
godz. 19:00
07
Czerwca
od 07.06 do 09.06