-A +A
03.04.2019
VI Sesja Rady Miasta

Informujemy, że w środę 10 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się VI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z IV i V sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o bezpieczeństwie miasta w 2018 r.
 5. Informacja o funkcjonowaniu  kultury i sportu  w mieście za 2018 r.
 6. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2025./projekt/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”./projekt/
 9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Ostrów Mazowiecka z Gminą Ostrów Mazowiecka, Gminą Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem, w roku szkolnym 2019/2020,/projekt/

b) w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane,/projekt/

c) w sprawie zmiany Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka,/projekt/

d) w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,/projekt/

e) w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,/projekt/

f) w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej./projekt/

g) w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/

h) w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej./projekt/

i) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2021./projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – ul. Okopowa; /projekt/

b) w sprawie przedłużenia ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – ul. Orzechowa. /projekt/

c) w sprawie  zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu./projekt/

 1.  Podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta / skarga
z dnia 24 stycznia 2019 r./

b) w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta / skarga
z dnia 5 lutego 2019 r./

 1. Sprawozdania:  

a) Roczny raport z wykonania zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2020 oraz efektów jego realizacji w roku 2018;

b) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018 oraz potrzeb związanych z ich realizacją w roku 2019;

c) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 1. Wolne wnioski i sprawy różne.

 14. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
10-04-2019 13:00