-A +A
16.05.2019
VII Sesja Rady Miasta

Informujemy, że w czwartek 23 maja 2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z VI sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r./projekt/

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029/projekt/

c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku./projekt/

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Żale”./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 rok./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka, od dnia 1 września 2019 r./projekt/
 1. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również  trybu ich pobierania./projekt/

b) w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Ostrów Mazowiecka za 2018 rok”./projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 5032/2 o pow. 292 m2./projekt/
 1. Informacja o działalności Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska” za 2018 r.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne
 1. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
23-05-2019 13:00