-A +A
05.06.2019
VIII sesja Rady Miasta

Informujemy, że w środę 19 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz promocji miasta.
 4. Raport o stanie miasta Ostrów Mazowiecka za 2018 r.:

   a) debata nad Raportem o stanie miasta,

   b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka wotum zaufania./projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

  a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka  za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r./projekt/

  b) w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/

 1. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2019 r.
 1. Podjęcie uchwał:

  a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r./projekt/

  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029,/projekt/

  c) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,/projekt/

  d) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków./projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

  a) w sprawie wyłączenia terenów z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/

  b) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,/projekt/

  c) w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

  a) w sprawie zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków,/projekt/

  b) w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2019./projekt/

 1. Wolne wnioski i sprawy różne
 1. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
19-06-2019 13:00