-A +A
20.11.2020
W Ostrowi Mazowieckiej wznowi działalność Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrów Mazowiecka została powołana w 2003 r. na podstawie uchwały nr XII/64/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. Ta sama uchwała określiła jej statut, który funkcjonuje do dziś w tej samej formie. Biorąc pod uwagę zmiany systemowe wprowadzone w oświacie (m.in. likwidacja gimnazjów) oraz potrzebę większego zaangażowania młodych ludzi w działania na rzecz społeczności lokalnej pojawiła się konieczność zaktualizowania zapisów statutu i dostosowania go do obecnych warunków.

Podczas XXI sesji Rady Miasta, która odbyła się 18 listopada podjęta została uchwała zmieniająca uchwałę z 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
Młodzieżowa Rada Miasta Ostrów Mazowiecka będzie reprezentacją dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Członkiem Rady może być uczeń klas V-VIII szkoły podstawowej oraz uczeń szkoły ponadpodstawowej, które mają swoje siedziby w Ostrowi Mazowieckiej, a także absolwenci tych szkół do zakończenia kadencji.
Rada będzie organem o charakterze konsultacyjnym organów Miasta w sprawach dotyczących młodzieży. Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej i postaw demokratycznych wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Ostrowi Mazowieckiej.
Statut Młodzieżowej Rady Miasta zakłada między innymi, że w jej skład wchodzić będzie 21 radnych. Radni wybierani będą na dwuletnią kadencję. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta zostaną przeprowadzone zarządzeniem Burmistrza Miasta, nie później niż do 31 marca 2021 r.
Zapraszamy serdecznie młodzież do udziału w pracach Rady, czekamy na pomysły i nowe inicjatywy.