-A +A
23.12.2020
Wspólne działania samorządów

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 16 grudnia radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na budowę ulicy Żale. Gmina, która jest wykonawcą inwestycji, wystąpiła do Miasta z wnioskiem o przesunięcie drugiego etapu realizacji zadania z 2020 roku na 2021 rok. Jak informował podczas sesji burmistrz Jerzy Bauer, zakres realizacji inwestycji nie uległ zmianie, w uchwale zapisano tylko zmianę terminu. W 2019 roku Gmina wykonała pierwszy etap ul. Żale w lewo od ul. Wesołej. Przesunięte na 2021 rok zadanie zakłada realizację ul. Żale w prawą stronę od ul. Wesołej. Miasto w ramach udzielonej pomocy przeznaczyło na budowę ul. Żale 532 tys. zł w 2019 roku oraz 400 tys. zł w 2021 roku. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 8 radnych wstrzymało się od głosu.

Gmina Ostrów Mazowiecka planuje przebudowę ul. Torowej w miejscowości Podborze. Wraz z realizacją tego zadania zostanie wykonana przebudowa ulicy Wileńskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Z uwagi na granice administracyjne Miasto podjęło rozmowy z Gminą o współfinansowanie inwestycji w zakresie swoich kompetencji. Rada Miasta, podejmując stosowną uchwałę wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na budowę ulicy Torowej w wysokości 70 tys. zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2021. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny się wstrzymał.

Kilka miesięcy temu przy ul. Rubinkowskiego powstał nowy parking. Zadanie zostało sfinansowane oraz zrealizowane wspólnie przez Miasto Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski. Miasto zwróciło się do Powiatu z prośbą o przekazanie w formie darowizny działek o łącznej powierzchni 1545 m2, na których położony jest parking. Rada Miasta, podejmując uchwałę, wyraziła zgodę na nabycie przez Miasto darowizny nieruchomości z przeznaczeniem pod miejski parking publiczny. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny się wstrzymał.

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych została wyznaczona aglomeracja Ostrów Mazowiecka, w skład której wchodzi miasto Ostrów Mazowiecka. W ramach przeprowadzonej weryfikacji aglomeracji Ostrów Mazowiecka ustalono m.in., że długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 69,92 km. Sieci te obsługują 22 434 mieszkańców. Planowane jest wykonanie 0,90 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, co umożliwi podłączenie 118 mieszkańców na ulicach: Zachodniej, Pasażerskiej, Łącznej. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z 16 grudnia br. wyznaczona została Aglomeracja Ostrów Mazowiecka o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 26 453 z oczyszczalnią ścieków w Ostrowi Mazowieckiej. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.