-A +A
06.06.2019
Wybory ławników 2019

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52,55,60 i 125) zostaną przeprowadzone wybory ławników na kadencję 2020 – 2023.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1.    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.    jest nieskazitelnego charakteru;
3.    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
4.    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5.    jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
6.    posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru ( art. 162 § 1 u. p. s. ).

Zgłoszenie kandydatów na ławników składa się do rady gminy.
Rada Miasta Ostrów Mazowiecka wybierać będzie:
1.    Dla potrzeb Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 5 ławników do orzekania w sprawach rozpoznawczych w Wydziale Cywilnym (sprawy rozwodowe) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym, przy czym przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą;
2.    Dla potrzeb Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej – 1 ławnik do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2019 roku w godz. 8:00 – 16:00 w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów na ławników oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.bip.ostrowmaz.pl.

Źródło: BIP