-A +A
23.10.2019
XI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że w środę 30 października 2019 r. o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z X sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o funkcjonowaniu  podstawowej opieki zdrowotnej w 2018 r.
 5. Informacja o funkcjonowaniu pomocy społecznej.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2018/2019
 7. Stopień realizacji inwestycji miejskich przyjętych do planu na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,/projekt/

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych./projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,/projekt/

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029./projekt/

 1. Wybory ławników - podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Ostrowi Mazowieckiej./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”/projekt/
 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka,/projekt/

b) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/

c) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/

d) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/

e) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej./projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy  Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok./projekt/
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie gorących posiłków./projekt/
 1. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta  Ostrów Mazowiecka - podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 1. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.


Data wydarzenia: 
30-10-2019 14:00